מענקים


מענק תלויים, מענק נישואין, מענק בר מצווה, מענק פטירה

 מענק תלויים

אלמן שילדיו בגרו, תפקע זכותו להמשיך ולקבל קצבת תלויים חודשית, וישולם לו מענק חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות. קצבתו תמשיך להיות משולמת בעבורו, אם אינו מסוגל לכלכל עצמו, או אם הכנסתו אינה עולה על הסכום שנקבע בחוק 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

 מענק נישואין

אלמן/ה שחזרו ונישאו, תפקע זכותם להמשיך לקבל קצבת תלויים חודשית, וישולם להם מענק בשני שיעורים:

א. לאחר יום הנישואין מחדש - בסכום השווה לקצבת התלויים ששולמה להם בחודש נישואיהם מחדש (למעט התוספת עבור ילדיהם), כפול 18.

ב. בתום שנתיים מיום הנישואין מחדש -  בסכום השווה לקצבת התלויים כפי שהייתה משולמת להם לולא נישאו מחדש, בעד החודש האחרון של אותן שנתיים, כפול 18.
הילדים ימשיכו לקבל קצבה, למרות הנישואין.


עם זאת, אלמנה שחזרה ונישאה תהיה זכאית להמשיך לקבל קצבת תלויים חודשית, אם היא עונה על התנאים האלה:

א. הכנסת בן זוגה אינה עולה על 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

ב. בן זוגה אינו מסוגל לכלכל את עצמו, או שהיה בן 60 שנה ומעלה ביום נישואיהם.

אלמן/ה שהיו זכאים למענק חד פעמי כשנישאו בשנית, והתגרשו (או החלו בהליכי גירושין) או התאלמנו שוב בתוך 10 שנים מנישואיהם (בשנית) - תשולם להם קצבה חודשית מהיום שבו חדלו להיות נשואים. המענק ששולם להם או שיעורו הראשון יופחת מסכום הקצבה המגיעה להם, אלא אם כן הם זכאים לקצבת תלויים גם מכוח פטירתו של בן הזוג מנישואיהם האחרונים.

 מענק בר מצווה

מענק בר מצווה משולם לילדה בהגיעה לגיל 12 שנים ולילד בהגיעו לגיל 13 שנים. סכום המענק 6,086 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).

מענק פטירה

אם נפטר מקבל קצבת תלויים ישולם לילדו (כמוגדר בחוק) מענק חד-פעמי בסך 9,129 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).