מי מבוטח?


אלה המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה:

 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי, בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי.
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי (במקום שאושר בתקנות הביטוח הלאומי).
 • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד).
 • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
 • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
 • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

 תושבי ישראל העובדים בחוץ לארץ

 • עובד שכיר תושב ישראל העובד בחוץ לארץ, מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, אם מעסיקו תושב ישראל, וחוזה העבודה ביניהם נקשר בישראל (אם לא נקשר חוזה העבודה בישראל, העובד מבוטח רק אם במקום העבודה בחוץ לארץ אין חובת ביטוח מפני פגיעה בעבודה). עובד השוהה בחוץ לארץ יותר מ-5 שנים רצופות, על מעסיקו לפנות אל מנהל אגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי כדי להאריך את ביטוחו. 
 • עובד עצמאי תושב ישראל, שנפגע בעבודה בחוץ לארץ, זכאי בתנאים מסוימים לגמלאות נפגעי עבודה. בתנאים מסוימים תוכר כתאונת עבודה גם פגיעה שנפגע העובד בשעת הנסיעה ועקב הנסיעה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל.

 

לרשותך, מחשבון לבדיקת זכאות להכרה כנפגע עבודה.

תשלום דמי הביטוח

 • עובד שכיר - חובת תשלום דמי הביטוח בעדו מוטלת על מעסיקו, ואין זכותו לגמלה נפגעת בשל חוב של המעסיק בדמי ביטוח. העובד אצל כמה מעסיקים, על כל אחד מהם לשלם בעדו את דמי הביטוח כאילו היה מעסיקו היחיד.
 • עובד עצמאי וכן עובד לשעה, ועובד בישראל שמעסיקו אינו תושב/ת ישראל - חובת תשלום דמי הביטוח מוטלת על העובד. אם יש חוב בדמי ביטוח בחשבונם, רשאי המוסד לביטוח לאומי שלא לשלם לו גמלה או לשלם לו גמלה מופחתת (הכול לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום).