טיפול רפואי

 

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם - כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם  טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל /250. העובד העצמאי יקבל טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/283.

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.