בית מל"מ בירושלים


המוסד לביטוח לאומי שוכר כיום שטח של 304 מ"ר בבית מל"מ ברח' עם ועולמו 8 בירושלים.

מאחר ותקופת ההסכם מסתיימת ביום 31.12.2009, מבקש המוסד להאריך תקופה זו בשישה חודשים על מנת לבדוק חלופות אחרות.

על פי חוות דעת הגורם המקצועי במוסד, בית מל"מ הינו היחיד המסוגל לספק שטח מותאם לשימוש משרדיו, במצבו כיום והוא בגדר ספק יחיד לנושא זה.

אם לדעתכם, ובהתאם לאמור בתקנות חובת המכרזים, קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, אתם מתבקשים לפנות לגב' שלי יהודה, עד ליום 7.1.2009 בשעה 12:00, בפקס מס': 02-6513827, או באמצעות טלפון נייד: 050-6284878.