תקופת אכשרה לאישה


​​

אם הגעת לגיל פרישה כשאת אישה נשואה (למבוטח בביטוח אזרח ותיק) או אם את אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, תהיי זכאית לקצבת אזרח ותיק מגיל פרישה ואילך, בתנאי שצברת אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהן היית מבוטחת בביטוח אזרח ותיק במסלול מס' 2:

  •  60 חודשים ב- 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת אזרח ותיק
  •  144 חודשי ביטוח
  •  60 חודשי ביטוח לפחות, ובתנאי שמספר החודשים שהיית מבוטחת מיום שנעשית תושבת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטחת.

לנוחותך, פירוט תקופות ביטוח שנלקחות בחשבון במסלול מס' 2


אם לא צברת
אחת מתקופות הביטוח המפורטות למעלה במסלול מס' 2, את עשוייה להיות זכאית לקצבת אזרח ותיק כשתגיעי לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק,  ובתנאי שצברת אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהן היית מבוטחת בביטוח אזרח ותיק במסלול מס' 1:

  •  60 חודשים, בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
  •  144 חודשים.  

אישה שנולדה לפני 1.1.1931 

תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק (בעד עצמה), בתנאי שצברה 5 שנות תושבות לפני גיל 65.

אישה שלא צברה 5 שנות תושבות, וצברה פחות מ-144 חודשי ביטוח במסלול מס' 2, תוכל להמשיך ולצבור תקופות ביטוח כתושבת ישראל מחודש ינואר 2013 עד להשלמה של 144 חודשי ביטוח כתושבת ישראל או 5 שנות ביטוח כתושבת ישראל, לפי המוקדם מביניהם. קצבת אזרח ותיק תשולם לאישה מהמועד שבו השלימה תקופת אכשרה.

אישה שמקבלת קצבת שאירים, תוכל לבחור בין קצבת אזרח ותיק ובין קצבת השאירים.
אישה שמקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה תוכל לבחור בין קצבת אזרח ותיק מלאה ומחצית קצבת תלויים בנפגעי עבודה ובין מחצית קצבת אזרח ותיק וקצבת תלויים מלאה בנפגעי עבודה. 

פטורות מתקופת אכשרה

אם הגעת לגיל פרישה כשמצבך המשפחתי הוא אחד מאלה: גרושה, אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו
מבוטח בביטוח אזרח ותיק, אישה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש שבעבורו את זכאית לקצבת אזרח ותיק - את עשויה להיות זכאית לקצבה מגיל פרישה ואילך, מבלי שתצטרכי לצבור תקופת אכשרה כלשהי.

אישה רווקה - פטורה מלצבור תקופת אכשרה, אם עלתה לארץ לראשונה אחרי גיל 59-55, כפי שמפורט בטבלה הבאה:

תאריך לידה

 הגיל בעת העלייה לארץ המזכה את הרווקה בפטור מתקופת אכשרה

מתאריך

עד תאריך

 

-

6/1949

 55

7/1949

8/1949

 55 ו-4 חודשים

9/1949

4/1950

55 ו-8 חודשים

5/1950

12/1950

56

1/1951

8/1951

56 ו-4 חודשים

9/1951

4/1952

56 ו-8 חודשים

5/1952

12/1954

57

1/1955

8/1955

57 ו-4 חודשים

9/1955

4/1956

57 ו-8 חודשים

5/1956

12/1956

58

1/1957

8/1957

58 ו-4 חודשים

9/1957

4/1958

58 ו-8 חודשים

5/1958

ואילך

59

 

רווקה שנולדה בארץ או שעלתה לארץ לראשונה לאחר הגיל המזכה אותה בפטור מתקופת האכשרה, בהתאם לטבלה למעלה - תקופת האכשרה שלה לצורך קבלת קצבת אזרח ותיק תהיה בהתאם לכללים שפורטו לגבי "גבר".