סכום דמי הבידוד


הביטוח הלאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד.
חשוב לדעת, החל מ-5.8.21, עובד שלא התחסן יהיה זכאי לתשלום בשיעור מופחת של 75% מדמי הבידוד.
אם העובד מנוע מלקבל חיסון הוא יהיה זכאי לתשלום מלא - במקרה זה יש להציג למעסיק אישור רפואי על כך.

חישוב דמי הבידוד

דמי הבידוד מחושבים באופן הבא:

התשלום עבור 'יום בידוד' = שווי יום מחלה + עלות המעסיק כמו הפרשות סוציאליות ששילם המעסיק לעובד (באחוזים).

התשלום עבור תקופת הבידוד יחושב באופן הבא:

 • עבור יום הבידוד הראשון המלא- המעסיק לא יקבל תשלום.
 • עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • עבור יתר הימים - המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק (נכון ל- 1.8.2020), לפי הפירוט הבא:
  - מי שמעסיק 20 עובדים או פחות - יקבל 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
  - מי שמעסיק יותר מ-20 עובדים - יקבל 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

שימו לב, מעסיק שבחודש אוגוסט 2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום כמו מעסיק שיש לו פחות מ-20 עובדים. לעומת זאת, מעסיק שהיה פעיל בחודש אוגוסט 2020 ולא הגיש דיווח או דיווח על אי העסקה - לא יוכל להגיש את התביעה עד שיסדיר את הדיווח.

חשוב לדעת!

 • התשלום עבור תקופת הבידוד הוא רק בהתאם לימי הדיווח שיתקבלו ממשרד הבריאות.
 • חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד - אם התקופה חצתה חודשים, החישוב יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • לא יקוזזו חובות מעסיקים מהתשלום.
 • שיפוי עבור עלות מעסיק - עבור תקופות בידוד שהחלו מ-5.8.21, השיפוי המקסימלי עבור עלות המעסיק על נלוות לשכר העובד (כמו: הטבות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים), הוא עד 30% משכר העובד.
 • מהתשלום מנוכים ימי מנוחה וחג - החישוב הוא מספרי ולא קלנדרי. לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעבד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה. ניכוי ימי המנוחה הוא לפי סעיף 26 (ט)ג לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).