תנאי הזכאות


מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה לעובדים שלהם ששהו בבידוד עד 31.10.21, יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימי הבידוד של העובדים.

איזה מעסיק זכאי לתשלום?

תהיה זכאי לתשלום אם אתה עונה על 2 התנאים האלה:
 1. שילמת לעובד שכר ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד.
 2. תיק הניכויים שלך פעיל, ודיווחת על העסקת עובדים.
  במקרים האלה לא תהיה זכאי לתשלום עד לתיקון הדיווחים: תיק המעסיק שלך לא היה פעיל בתקופות הבידוד, דיווחת על אי-העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד, חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד, מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דיווחת בדיווח החודשי (102 כל החוזים + תושבי חוץ).

מעסיקים שאינם זכאים לתשלום דמי בידוד

המעסיקים האלה לא זכאים לתשלום עבור ימי הבידוד של העובדים:
 • משרדי ממשלה
 • גוף מתוקצב מתקציב המדינה (כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית)
 • קופות החולים ותאגידי בריאות
 • גופים הנתמכים על ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.
מעסיק יקר, תוכל לבדוק האם באפשרותך להגיש בקשה לתשלום דמי בידוד במחשבון זה.

עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום?

העובדים ששוהים בבידוד וניתן לקבל עבורם תשלום הם:

התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות. התשלום יינתן גם במקרים האלה:

במקרים האלה לא תקבל תשלום עבור תקופת הבידוד של העובד:

 • העובד המשיך לעבוד עבורך בשכר בזמן תקופת הבידוד - כיוון שלעובד מגיע שכר עבודה.
  שים לב, אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים.
 • העובד נכנס לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.
 • עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת - תהיה זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת. אנו מקבלים מידע זה ממשרד הבריאות.

דיווח למשרד הבריאות

העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש לך, המעסיק, העתק מהדיווח. עליך לשמור את האישור למקרה ותידרש להציגו.

מעסיקים שימו לב, התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא כי העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

עבור איזה תקופות בידוד תקבל תשלום?

תוכל לקבל תשלום עבור תקופות הבידוד של העובדים עד 31.10.2021. 
כלומר, דמי הבידוד ישולמו למי שהיום הראשון שלו בבידוד היה עד 31.10.21 (כולל).

ימי הבידוד המקסימליים שניתן לקבל בתקופת בידוד אחת:

 • אם הבידוד התחיל עד 4.8.21 - עד 14 ימי בידוד.
 • אם הבידוד התחיל ב-5.8.21 ואילך - עד 7 ימי בידוד או עד קבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם היא נערכה ביום השביעי לבידוד, המאוחר מביניהם.
  שימו לב, מי שעשה בדיקת קורונה שנייה ביום השמיני לבידוד ואילך, יוכל לקבל תשלום רק עבור 7 ימי בידוד.

הארכת תקופת הבידוד

במצבים האלה ניתן לקבל תשלום עבור תקופת בידוד מעבר לתקופה המקסימלית:
 • תקופות עוקבות – העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם.
 • חפיפה בין תקופות בידוד – העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף.
חשוב לזכור, כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות. ללא אישור של משרד הבריאות לא ניתן לקבל תשלום על ימי הבידוד של העובד.