עובד אצל מעסיק ישראלי בחו"ל


אם נשלחת לעבודה בחו"ל על ידי מעסיקך הישראלי וחוזה ההעסקה ביניכם נחתם בארץ, הרי שאתה נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין, ולכן חובת תשלום דמי הביטוח משכרך חלה על מעסיקך.

אם מעסיקך הישראלי מבקש להמשיך ולהעסיק אותך בחו"ל גם לאחר שחלפו 5 שנים מיום תחילת עבודתך בחו"ל על פי סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומיעל המעסיק לפנות לביטוח הלאומי ולבקש אישור מתאים.