מועד להגשת בקשה


בקשות לביצוע מחקר בחדר המחקר יוגשו בשלושה מועדים אפשריים בכל שנה: 30 באפריל, 31 באוגוסט, 31 בדצמבר.