מחיר שימוש בחדר מחקר


מחיר שימוש בחדר המחקר נקבע על פי מחיר שעת עבודה (של עובדי הביטוח הלאומי הרלוונטיים להכנת הקובץ), עלות השימוש במשאבי המחשב והוצאות "מעטפת" (שימוש במתקני המוסד).  ערך שעת עבודה הוא 250 ש"ח.
התעריף  הסופי לשימוש ייקבע על פי שיקול דעתה של וועדה ייעודית שתדון בכל בקשה ולפי רמת המורכבות הכרוכה בהכנת הקבצים.
הוועדה רשאית לאשר לחוקרים הנחות על פי קריטריונים של יכולת כלכלית, חשיבות המחקר וכד'.