יצירת קשר


כתובת למשלוח הבקשות: 
רחל מירזאי
מינהל המחקר והתכנון
המוסד לביטוח לאומי
ת.ד 90009

ירושלים, 9100001

בנוסף, יש להגיש את טופסי הבקשה סרוקים באמצעות הדוא"ל:
hadar-mechkar@nioi.gov.il