נוהל חדר מחקר וטופסי בקשה


על החוקר המבקש לבצע מחקר בחדר המחקר של המוסד לביטוח לאומי למלא את הסכם שימוש בחדר מחקר בכפוף להוראת נוהל חדר מחקר.

בנוסף נדרש החוקר למלא את הנספחים:

עוזר מחקר ימלא את הטפסים הבאים: