ניכויים מתשלום התגמול


ניכוי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, מס הכנסה, תשלומים לקופת תגמולים וקרנות פנסיה, הפרשים לעובד עצמאי. 

ניכוי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

  • עובד שכיר שמקבל את התגמול ממעסיקו - ינכה המעסיק מהתגמול דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, כפי שמנוכה מהכנסתו מעבודה.
  • עובד שכיר שמגיש תביעה אישית – ינוכו מהתגמול דמי ביטוח בריאות בלבד.
  • עצמאי, מי שאינו עובד וכן תלמיד הלומד במוסד להשכלה גבוהה שמגישים תביעה אישית - דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לא ינוכו מהתגמול המשולם לו במקור, ואולם הם ינוכו בעת ההתחשבות הסופית עם העובד העצמאי עם קבלת השומה השנתית ממס ההכנסה.

מס הכנסה

הביטוח הלאומי מנכה מהתגמול מס הכנסה לפי "לוח המס לניכוי משכר עבודה (עובדים יומיים)". הנחה או פטור יינתנו לזכאים על-פי תקנות מס הכנסה.

תשלומים לקופות תגמולים וקרנות פנסיה

עובד שהוא חבר בקרן פנסיה או בקופת תגמולים, או שהוא מבוטח בביטוח מנהלים, חייב לשלם בעד פרק הזמן שבו שירת במילואים, וכן חייב מעסיק של עובד שכיר לשלם את חלקו כאילו לא שירת העובד במילואים והמשיך לעבוד.

הפרשים לעובד עצמאי

עובד עצמאי שהכנסתו לפי שומה היתה גבוהה מההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, ישולמו לו הפרשים בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. אם היתה הכנסתו נמוכה מההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, יידרש להחזיר את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה. הפרשי המילואים יחושבו בעת חישוב הפרשי דמי הביטוח לפי השומה.