פיצוי לעובד עצמאי


עובד עצמאי המשרת במילואים יקבל פיצוי בנוסף לתגמול המילואים שהוא זכאי לו, בתנאי שהוא מדווח בביטוח הלאומי כעצמאי ושילם באופן סדיר את תשלומי דמי הביטוח.
חישוב הפיצוי:
  • סכום הפיצוי יהיה בשיעור של 25% מהתגמול המחושב לפי הכנסתו כעובד עצמאי בלבד ב- 3 החודשים שקדמו לשירות, עד לתקרת  התגמול המקסימלי ליום.
  • במקרים שהמשרת במילואים הוא גם שכיר וגם עצמאי או שהוא מקבל תגמול לפי הכנסות קודמות, הפיצוי יחושב לפי הכנסתו כעצמאי בלבד.
  • כאשר ההכנסה כעצמאי נמוכה מהתגמול המינימלי הפיצוי יחושב לפי התגמול המינימלי.
  • בחודשים שבהם אין למשרת שכר כעצמאי, הפיצוי יחושב לפי התגמול המינימלי.
  • סך התגמול והפיצוי יחד, לא יעלה על התגמול המקסימלי, לרבות במקרים שבהם המשרת הינו שכיר וגם עצמאי.
  • מהפיצוי ינוכה מס במקור בהתאם לחוק.
  • עם קבלת הפרשי שומה ממס הכנסה ייערך חישוב מחודש של גובה הפיצוי ששולם. אם בעקבות החישוב מגיעים למשרת הפרשי פיצוי, ההפרשים ישולמו לו אוטומטית לחשבון הבנק. אם נוצר לו חוב, החוב ייגבה בהתאם לחוק.

הפרשים לעובד עצמאי

עובד עצמאי שהכנסתו לפי השומה היתה גבוהה מההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, ישולמו לו הפרשים בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. אםהכנסתו לפי השומה היתה נמוכה מההכנסה שלפיה שולם לו תגמול המילואים, יידרש להחזיר את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה. הפרשי המילואים יחושבו בעת חישוב הפרשי דמי הביטוח לפי השומה.