תשלום התגמול לפי סוגי זכאים


החל ב- 01.01.2024

זכאיםמי משלםאופן החישובגובה התגמול
עובד חודשימעסיק

הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות (או 3 חודשים מתוך 6) מחולק ב-90 = סכום התגמול ליום.

סכום התגמול ליום X ימי השירות = סך כל התגמול.

לא פחות ממינימום = 310.52 ש"ח ליום.

לא יותר ממקסימום = 1,634.33 ש"ח ליום.

עובד יומי שעבד 75 ימים לפחות ב-3 החודשים לפני השירות

מעסיק

הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות (או 3 חודשים מתוך 6) מחולק ב-90 = סכום התגמול ליום.

סכום התגמול ליום X ימי השירות = סך כל התגמול.

לא פחות ממינימום = 310.52 ש"ח ליום.

לא יותר ממקסימום = 1,634.33 ש"ח ליום.

- עובד יומי שעבד פחות מ-75 ימים לפני השירות

- עובד לפי שעות

הביטוח הלאומיהכנסה ברוטו ב-3 חודשים שקדמו לתחילת השירות (או 3 חודשים מתוך 6).

לא פחות ממינימום = 310.52 ש"ח ליום.

לא יותר ממקסימום = 1,634.33 ש"ח ליום.

מי שהיה שכיר או עצמאי, והפסיק לעבוד לפני השירותהביטוח הלאומי

- עברו פחות מ-60 יום מהפסקת העבודה:
הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה (או 3 חודשים מתוך 6) מחולק ב-90 = סכום התגמול ליום.

סכום התגמול ליום X ימי השירות = סך כל התגמול.

 

- עברו יותר מ-60 יום:
מינימום תגמול

 

לא פחות ממינימום = 310.52 ש"ח ליום.

לא יותר ממקסימום = 1,634.33 ש"ח ליום.

סטודנטהביטוח הלאומי – אפשר להגיש תביעה גם באמצעות האינטרנט.מינימום תגמול

310.52 ש"ח ליום.

עובד עצמאיהביטוח הלאומי – אפשר להגיש תביעה גם באמצעות האינטרנט.

הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות (או 3 חודשים מתוך 6) מחולק ב-90 = סכום התגמול ליום.

סכום התגמול ליום X ימי השירות = סך כל התגמול

לא פחות ממינימום = 310.52 ש"ח ליום.

לא יותר ממקסימום = 1,634.33 ש"ח ליום.

מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאיבטוח לאומי – אפשר להגיש תביעה גם באמצעות האינטרנט.תגמול מינימום 310.52 ש"ח ליום.
מובטל הזכאי לדמי אבטלה לפני השירותלפי דמי האבטלה שמגיעים לו, אילולא יצא לשירות, או על פי הכנסה ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה (אם עברו פחות מ-60 יום מהפסקת עבודה)
עובד עצמאי הזכאי להפרשי שומה

לפי ההכנסה העדכנית בעקבות שומה סופית, המגיעה ממס הכנסה.

מתבצע חישוב משולב של תגמול ודמי ביטוח.

משוחרר קבע, איש צוות אוויר בהסכם, שעברו פחות מ-60 יום מיום שהשתחרר עד לתחילת שירות המילואים

הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לשחרור מקבע, מחולק ב-90 X ימי השירות, ובתוספת ימים על פי חוק המילואים החדש, ועל פי תנאי ההסכם.

עובד אצל כמה מעסיקים

- אם אף אחד מהמעסיקים אינו חייב בתשלום:
התגמול ישולם על ידי הביטוח הלאומי לפי כל ההכנסות מכל המעסיקים.

- אם מעסיק אחד חייב בתשלום:
תשולם השלמת תגמול על ידי הביטוח הלאומי, לפי ההכנסות משאר המעסיקים ב-3 החודשים מחולק ב-90 X ימי השירות.

עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי

- אם המעסיק אינו חייב בתשלום:
התגמול ישולם על ידי הביטוח הלאומי על פי כל ההכנסות מכל המקורות.

- אם המעסיק חייב בתשלום:
תשולם השלמת תגמול על ההכנסה כעצמאי, ידי הביטוח הלאומי