משוחררים מצבא קבע


משוחררים מצבא קבע

משוחרר מצבא קבע המשרת במילואים במהלך 90 ימים מיום שחרורו, זכאי לתגמול מילואים על-פי הכנסתו מקבע. זאת בתנאי שהתחיל את השירות הראשון בתוך 60 ימים מיום השחרור, ומסיום תקופת השירות הראשון עד התחלת תקופת השירות השני לא חלפו 60 ימים.

לאחר 90 ימים מיום השחרור, הוא יהיה זכאי לתגמול על-פי מעמדו לפני השירות, כמו כל אדם אחר.

משוחררים מצבא קבע שהם אנשי צוות אוויר

משוחרר מצבא קבע שהוא איש צוות אויר יכול להמשיך לקבל תגמול מילואים לפי הכנסתו מצבא הקבע, גם לאחר 90 ימים מיום השחרור, על-פי הסכם מיוחד לצוות אוויר, ובלבד שהוא עונה על כל התנאים הבאים:

  • הוא התחיל את השירות הראשון בתוך 60 ימים מיום השחרור מקבע.
  • מסיום תקופת השירות הראשון עד התחלת תקופת השירות השני לא חלפו 60 ימים.
  • הוא סטודנט במוסד להשכלה גבוהה (מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בלבד), והתחיל ללמוד בתוך שנה מיום השחרור.
    סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה ייחשב כסטודנט, רק אם הוא לומד 5 קורסים לפחות בשנת לימודים אחת.
  • הוא אינו עובד כשכיר ולא כעצמאי.
     

איש צוות אוויר משוחרר מקבע שהתחיל ללמוד לאחר שחלפו 90 ימים מיום שחרורו, ישולם לו תגמול המילואים כך: בתקופה שבין היום ה-91 מהשחרור לבין התחלת הלימודים ישולם לו תגמול המילואים בשיעור מינימום, ומיום שהתחיל ללמוד ישולמם לו התגמול על-פי הכנסתו מקבע.

כאשר איש צוות אוויר משוחרר מקבע אינו עונה עוד על הקריטריונים הרשומים למעלה, כגון הוא התחיל לעבוד, או הפסיק ללמוד במוסד להשכלה גבוהה, או בין תקופת שירות אחת לזו שאחריה עברו יותר מ-60 ימים, הוא לא יהיה זכאי לקבל שוב בעתיד תגמול מילואים על-פי ה"הסכם לצוות אוויר". (עליו לדווח מיד על התחלת עבודתו כשכיר או עצמאי או על הפסקת לימודיו).

דוגמה: איש צוות אוויר השתחרר ב-01/01/2000 ומאז הוא מבצע שירות מילואים פעמיים בחודש. עד סוף חודש 3/2000, תגמול המילואים היה על-פי הכנסתו מקבע.

מסוף חודש  03/2000 ועד 08/2000 קיבל תגמול מילואים על-פי שיעור המינימום.

בחודש 09/2000 התחיל ללמוד כסטודנט, ואז חזר לקבל את תגמול המילואים על-פי הכנסתו מקבע.

 

שירות מילואים בתנאי קבע

שירות מילואים שנקבע על-ידי הצבא כשירות בתנאי קבע נחשב כשירות בקבע גם לעניין תגמול המילואים, בהתאם לכללים המפורטים למעלה.
למרות זאת, אם חלפו יותר מ-60 ימים בין שירות מילואים שקדם לשירות בתנאי קבע לשירות מילואים שהיה לאחר השירות בתנאי קבע, לא תילקח תקופת השירות בתנאי קבע בחשבון 60 הימים האלה, ויראו בה שירות מילואים רגיל.