תנאי הזכאות


תגמול מילואים משולם למי ששירת שירות מילואים כחוק או שירות חצי יומי או שהיה באימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, וכן לנער עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי.
כדי לממש את זכאותך לתגמול המילואים, עליך להמציא אישור המעיד על תקופת השירות - טופס 3010. נא לבדוק אם האישור חתום כראוי ונרשמו הפרטים האישיים ותקופת השירות כהלכה.
תקופת מאסר במהלך תקופת השירות אינה מזכה בתגמול, אלא אם בית דין צבאי או קצין שיפוט בכיר הורה אחרת.