תוספת ותק


תוספת הוותק מתווספת לסכום קצבת השאירים הבסיסית המגיעה לאלמן/ה (בהתאם לגילך ולמספר הילדים) וכן ליתום משני הורים וליתום שהורהו אינו זכאי לקצבת שאירים.

תוספת הוותק מחושבת לפי שנות הביטוח שצברו המנוח/ה בטרם פטירתם, כפי שמפורט בהמשך.

כשנת ביטוח מלאה ייחשבו 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

מקסימום תוספת הוותק שניתן לקבל- 50% מהקצבה.

אופן חישוב תוספת הוותק:

עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות של המנוח/ה שולמה לאלמן/ה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית.

מינואר עד דצמבר 2017 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך.

מינואר 2018 שונה אופן החישוב למקבל קצבת שאירים עם תוספת נמוכה מ-50%. תוספת הוותק הוגדלה ב-2 מועדים וחושבה לפי הפירוט הבא:

  • מינואר 2018 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.
  • מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.