השתתפות בהוצאות טלפון ובהתקנת מכשיר טלפון


נכים בדרגת נכות 10% ויותר (המקבלים תגמול חודשי) זכאים להשתתפות בחשבון הטלפון על פי המפורט בטבלה להלן:

דרגת נכות וסוג פגיעה

פעימות מונה (לחודש)

10%-79%

25

80%-100%

60

פגועי גפיים או סוג פגיעה המילפגיה, בדרגת נכות 100%

150

100% מיוחדת בכל סוגי הפגיעה

250

עיוורים בדרגת נכות 100% מיוחדת

1,500

 

בנוסף, זכאים הנכים האלה להשתתפות בשיעור 50% מדמי השימוש בטלפון ודמי התקנה או העתקה של המכשיר.
ההשתתפות בחשבון הטלפון משולמת עם התגמול החודשי. להחזר דמי ההתקנה יש לפנות למשרד הראשי אל: המוסד לביטוח לאומי, אגף נפגעי פעולות איבה, שד' וייצמן 13 ירושלים, 91909 ולצרף קבלה מקורית של החברה המתקינה.