תגמולים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות


נכים, שעקב נכותם המוכרת כתוצאה מפגיעת האיבה, לא מצליחים לחזור למעגל העבודה, ואין להם הכנסה מספקת למחיה, יכולים להיות זכאים לאחד מהתגמולים המפורטים בהמשך.

תנאי הזכאות לתגמול

הזכאות לקבלת תגמול נקבעת בהתאם לעמידה של הנכה בתנאי הזכאות, ומותנית בשיתוף פעולה שלו בתהליך השיקום. 

שימו לב, בעקבות רפורמת "נפש אחת" הוחלט על הקלות במבחן ההכנסות לנכים המקבלים תגמולים מיוחדים.
השינויים תקפים החל מתאריך 1.2.2022.
לידיעתכם, נכה שהוכר גם כאלמן או הורה שכול של חלל פעולות איבה או של משרד הביטחון - אינו זכאי לתגמול מיוחד.

הגשת תביעה לתגמול

לקבלת תגמול יש למלא תביעה לתגמול מיוחד, ולצרף אישורים על הכנסות, אישורים רפואיים ואישורים רלוונטיים נוספים בהתאם לסוג התשלום המיוחד המבוקש.
לתשומת לבכםהזכאות לתשלום היא מיום הגשת התביעה. ניתן להגיש את התביעה גם באמצעות האתר/שליחת מסמכים.

הזכאות לתגמול מיוחד ניתנת לתקופה קצובה (בהתאם לתנאים בהוראות משרד הביטחון לגבי כל סוג של תגמול).
נכה המעוניין בבחינה מחודשת של המשך הזכאות בתום התקופה שאושרה - עליו להגיש תביעה חדשה לתגמול מיוחד.

להלן פירוט של התגמולים המיוחדים:

1. תגמול נצרך

תגמול זה נועד להעניק אמצעי קיום לנכה שאינו מתאים לשיקום ואינו יכול לעבוד למחייתו בגלל נכותו המוכרת מאירוע האיבה.
התגמול משולם במקום תגמול הנכות החודשי.

תהיה זכאי לתגמול אם אתה עונה על התנאים האלה:

 • דרגת נכותך 50% ומעלה והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות.
 • אתה מעל גיל 18 ועדיין לא הגעת לגיל פרישה.
 • איבדת את הכושר להשתכר למחייתך עקב נכותך המוכרת.
 • נסיונות לשיקום תעסוקתי שלך לא הצליחו.
 • הכנסות:

- הכנסתך החודשית מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח )

- אם הכנסתך מעבודה אינה עולה על שכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי  בסך 12,536 ש"ח - יקוזז מתגמול הנצרך מחצית מסכום ההכנסה העולה על שכר המינימום

נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על  12,536 ש"ח אינו זכאי לתגמול נצרך.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 


2. תגמול מחוסר פרנסה

תגמול זה משולם לנכים הנמצאים בתהליך שיקום מקצועי וצפויים להשתלב במעגל העבודה בעתיד הקרוב. 
התגמול משולם בנוסף לתגמול הנכות החודשי.

תהיה זכאי לתגמול אם אתה עונה על התנאים האלה:

 • דרגת נכותך 20% ויותר (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996).
 • אתה מעל גיל 18 שנה ןעדיין לא הגעת לגיל פרישה.
 • לא משולמים לך דמי אבטלה.
 • הכנסות:
- הכנסתך החודשית מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על 2,755.07 ש"ח החל ב- 01.01.2024.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות (חוץ מאבטלה), והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 

 • הוכחת שעשית כל שביכולתך כדי לעבוד ולהגדיל את הכנסותיך: 
- נרשמת בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בתוך שבוע מהיותך מחוסר פרנסה, ואתה ממשיך להירשם כדורש עבודה.
- לא סירבת לקבל עבודה שהוצעה לך על ידי לשכת התעסוקה, ועשית נסיונות להשתלב בעבודה
- אתה נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבודה. 

תקופת הזכאות לתגמול:

 • תקופת הזכאות לתגמול נקבעת בהתאם להתקדמות הנכה בתהליך השיקום התעסוקתי, ומוגבלת לתקופה של מקסימום 24 חודשים.
 • נכה שסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, ודרגת נכותו 40% ויותר, ועדיין לא מצא עבודה -  זכאי לתגמול מחוסר פרנסה לתקופה של מקסימום 6 חודשים, הסמוכים למועד סיום לימודיו.

סכומי התגמול החל ב- 01.01.2024:

 דרגת נכות
רווק, נשוי
נשוי עם ילדים
10%- 18%
(למקבלי תגמול שוטף, בפגיעה מלפני 1.1.1996)
3,445.14 ש"ח 5,034.84 ש"ח
 39%-39%
(ב-19% למקבלי תגמול שוטף, בפגיעה מלפני 1.1.1996)
5,034.84 ש"ח 7,179.75 ש"ח
40% ויותר7,179.75 ש"ח 9,310.42 ש"ח

 
3. תגמול מיוחד לנכים בעלי פגיעה נפשית או פגיעת ראש

תגמול זה מיועד לנכים בעלי פגיעה נפשית או פגיעת ראש, שנכותם נמוכה מ- 50%, אולם הם אינם יכולים לעבוד למחייתם בגלל נכותם המוכרת.

תקופת הזכאות לתגמול:

התגמול המיוחד מאושר לתקופה של עד שנה אחת. אולם, ועדה מיוחדת יכולה להאריכה עד לתקופה של 3 שנים.

תהיה זכאי לתגמול אם אתה עונה על התנאים האלה:

 • דרגת נכותך בשיעור 20%-49% (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996), שמתוכם לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית.
 • אתה מעל גיל 18 שנה ןעדיין לא הגעת לגיל פרישה.
 • איבדת את הכושר להשתכר למחייתך עקב נכותך המוכרת.
 • נסיונות לשיקום תעסוקתי שלך לא הצליחו.
 • הכנסות:

- הכנסתך החודשית מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח )

- אם ההכנסה מעבודה אינה עולה על שכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי  בסך 12,536 ש"ח - יקוזז מהתגמול מחצית מסכום ההכנסה העולה על שכר המינימום

- נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על 12,536 ש"ח אינו זכאי לתגמול זה.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 

סכומי התגמול החל ב- 01.01.2024: 

 דרגת נכות

רווק

נשוי

נשוי עם ילדים

10%-39%
6,194.7 ש"ח 6,883.6 ש"ח 8,827.8 ש"ח
40%-100%8,005.4 ש"ח 8,603.3 ש"ח 10,383 ש"ח

 

4. תגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת לבעלי דרגת נכות נמוכה מ- 50%

תגמול זה מיועד לנכים שנאלצו לפרוש מעבודתם לפני שהגיעו לגיל פרישה בגלל נכותם המוכרת.
התגמול משולם כתוספת לתגמול הבסיסי.

תהיה זכאי לתגמול אם אתה עונה על התנאים האלה:

 • אתה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.
 • דרגת נכותך בשיעור 35% - 49% בכל סוגי הפגיעה, או 20% ומעלה עקב פגיעת ראש / נפש /פוסט טראומה. 
 • רופא תעסוקתי קבע שאינך מסוגל לעבוד בכל עבודה.
 • פרשת כליל מעבודתך עקב נכותך המוכרת, ואינך עובד בכל עבודה או עסק.
 • הכנסות:

- הכנסתך החודשית מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח ).

- נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).

סכומי התגמול (החל ב- 01.01.2024): 

גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל שבו פרש הנכה מעבודתו.

גיל הפרישה שיעור התגמול
פרישה בגיל 59-50 4,157.52 ש"ח
פרישה בגיל 603,326.02 ש"ח
פרישה בגיל 612,910.26 ש"ח
פרישה בגיל 622,494.51 ש"ח
פרישה בגיל 631,663.01 ש"ח
פרישה בגיל 64831.5 ש"ח

 

5. תגמול פרישה מוקדמת לבעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה

תגמול זה מיועד לנכים בעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה, שעדין לא הגיעו לגיל הפרישה, ונאלצו לפרוש מעבודתם בגלל נכותם המוכרת. גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל שבו פרש הנכה מעבודתו.

תהיה זכאי לתגמול אם אתה עונה על התנאים האלה:

 • אתה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה.
 • דרגת נכותך בשיעור 50% ומעלה בשל הפגיעות הבאות: פגיעה בגפיים תחתונות, פגיעה באגן הירכיים, פגיעה בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים השדרתית, פגיעה במעוד השדרה עם נזק בעמוד השדרה הצוארי.
 • רופא תעסוקתי קבע שאינך כשיר לעבודה כלשהי בשל נכותך המוכרת.
 • פרשת מעבודתך עקב נכותך המוכרת, ואינך עובד בכל עבודה או עסק.
 • הכנסות:

- הכנסתך החודשית מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על שכר המינימום (5,571.75 ש"ח ).

- נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה.

- לא יילקחו בחשבון הכנסות מקצבאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).