תשלומים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות


תגמול מיוחד (תג"מ) ותשלום מיוחד (תש"מ) מיועדים לנכים שעקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה הם אינם מצליחים לחזור למעגל העבודה ואין להם הכנסה מספקת למחייה.

הזכאות לקבלת תגמול או תשלום מיוחד נקבעת על סמך עמידה של הנכה בקריטריונים מוגדרים ומותנית בשיתוף פעולה שלו בתהליך השיקום. הזכאות לתשלום היא מיום הגשת התביעה.

נכה המבקש לקבל תשלום מיוחד ימלא טופס תביעה לתגמול מיוחד (בל/379), ויצרף אליו אישורים על הכנסות, אישורים רפואיים ואישורים רלוונטיים נוספים בהתאם לסוג התשלום המיוחד המבוקש. 

שימו לב: נכה שהוכר גם כאלמן או הורה שכול של חלל פעולות איבה או משרד הביטחון, אינו זכאי לתגמול מיוחד.

תגמול נצרך

תשלום לנצרך הוא תגמול שנועד להעניק אמצעי קיום לנכה, שוועדה מיוחדת קבעה, שהוא אינו מתאים לשיקום ואינו יכול לעבוד למחייתו בגלל נכותו המוכרת מאירוע האיבה. תגמול זה משולם במקום התגמול החודשי הבסיסי. התנאים לקבלת תשלום לנצרך הם:
 • נכה שדרגת נכותו הקבועה היא 50% ומעלה והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות.
 • גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, וטרם הגיע לגיל פרישה.
 • הכנסותיו, מכל מקור שהוא (חוץ מתגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), אינן עולות על סכום שנקבע בחוק כ"הכנסה כדי מחיה" (הכנסה בסכום השווה לתגמול נכות בשיעור 100%).
 • הנכה הוגדר כמי שאינו מסוגל להשתקם בסמוך לפגיעתו, ואין סיכוי סביר שיהיה ניתן לשקמו בעתיד, בגלל נכותו המוכרת.
 • שיעורי התגמול הוא בהתאם לאחוזי הנכות והסטאטוס המשפחתי.
 • כל הכנסה מגמלה או קצבה לפי חוק אחר או מכל מקור אחר תנוכה במלאה (מלבד תגמול על פי חוק נפגעי פעולות איבה).
 • מכל הכנסה שמקורה מעבודה ינוכה הסכום העולה על מחצית הסכום המהווה "הכנסה כדי מחייה" (כל סכום העולה על סכום השווה לתגמול לנכות בשיעור של 50%).

לא ינוכו: קצבת אזרח ותיק, קצבת ילדים, קצבת שאירים המיועדת לילדי הנכה, הכנסה מעבודה של בן/בת הזוג.


תגמול מחוסר פרנסה

תשלום למחוסר פרנסה הוא תוספת לתגמול הנכות החודשי, המיועדת לנכים הנמצאים בתהליך שיקום מקצועי וצפויים להשתלב במעגל התעסוקה בעתיד הקרוב. התנאים לקבלת תשלום למחוסר פרנסה הם:

 • נכה שדרגת נכותו 20% ויותר (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996).
 • גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, וטרם הגיע לגיל פרישה.
 • הכנסותיו, מכל מקור שהוא (חוץ מתגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), אינן עולות על מחצית "השכר הקובע" (הכנסה בסכום השווה לתגמול נכות בשיעור 50%).
 • הוא הוכיח שעשה כל אשר ביכולתו כדי להשיג הכנסה או להגדילה:
  - נרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בתוך שבוע מיום היותו מחוסר פרנסה, וממשיך להירשם כדורש עבודה.
  - לא סירב לקבל עבודה שהוצעה לו על ידי לשכת התעסוקה, ומוכיח כי הוא עושה נסיונות להשתלב בעבודה.
  - נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבודה.

נכה שסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, ודרגת נכותו 40% ויותר, ועדיין לא מצא עבודה, זכאי לתגמול מחוסר פרנסה לתקופה של מקסימום 6 חודשים, הסמוכים למועד סיום לימודיו.

תגמול מחוסר פרנסה מוגבל לתקופה של מקסימום 24 חודשים

שיעורי התגמול החל ב- 01.01.2021:

 דרגת נכות

רווק, נשוי

נשוי עם ילדים

18%-10%
(למקבלי תגמול שוטף, בפגיעה מלפני 1.1.1996)
3,087.05 ש"ח 4,513.96 ש"ח
 39%-19%
(ב-19% למקבלי תגמול שוטף, בפגיעה מלפני 1.1.1996)
4,513.96 ש"ח 6,439.36 ש"ח
40% ויותר6,439.36 ש"ח 8,341.9 ש"ח


תגמול מיוחד (רמה 6)

תגמול זה מיועד לנכים בעלי פגיעה נפשית או פגיעת ראש, שנכותם פחותה מ 50%, אולם הם אינם יכולים לעבוד למחייתם בגלל נכותם המוכרת. התגמול המיוחד מאושר לתקופה של עד שנה אחת. אולם, ועדה מיוחדת יכולה להאריכה עד לתקופה של 3 שנים.

התנאים לקבלת תגמול מיוחד ברמה 6 הם:

 • נכה בעל דרגת נכות בשיעור 40%-20% (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996), שמתוכם לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית.
 • הנכה טרם הגיע לגיל פרישה.
 • הכנסותיו, מכל מקור שהוא (חוץ מתגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), אינן עולות על סכום שנקבע בחוק כ"הכנסה כדי מחיה" (הכנסה בסכום השווה לתגמול נכות בשיעור 100%).
 • קיימת אבחנה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד למחייתו בגלל נכותו המוכרת.
 • נסיונות לשיקום תעסוקתי של הנכה לא הצליחו, והוא מוגדר כמי שאינו יכול להשתכר בגלל נכותו המוכרת.

שיעורי התגמול החל ב- 01.01.2021: 

 דרגת נכות

רווק

נשוי

נשוי עם ילדים

39%-10%
5,552.12 ש"ח 6,169.53 ש"ח 7,912 ש"ח
100%-40%7,175.68 ש"ח 7,710.77 ש"ח 9,306.89 ש"ח

 * כל הכנסה מגמלה או קצבה לפי חוק אחר או מכל מקור אחר תנוכה במלאה.

* מכל הכנסה שמקורה מעבודה ינוכה כל סכום העולה על מחצית הסכום המהווה "הכנסה כדי מחייה" (כל סכום העולה על סכום השווה לתגמול נכות בשיעור של 50%).

לא ינוכו: קצבת אזרח ותיק, קצבת ילדים, קצבת שארים המיועדת לילדי הנכה, הכנסה מעבודה של בן/בת הזוג.

תגמול מיוחד רמה 2 (עקב פרישה )

תגמול זה נועד לנכים שנאלצו לפרוש מעבודתם לפני שהגיעו לגיל הפרישה בגלל נכותם המוכרת. התגמול משולם כתוספת לתגמול הבסיסי. התנאים לקבלת התגמול הם:

 • הנכה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
 • בעל דרגת נכות בשיעור 35% ומעלה בכל סוגי הפגיעה. או-

     נכה פגוע ראש או נפש שאחוז נכותו עקב פגיעה זו הוא 20% ומעלה. 

 • רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי.
 • הנכה פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת, ואינו עובד בכל עבודה או עסק.
 • לנכה אין כל הכנסה מעבודה (מלבד פנסיה).
 • הכנסתו מכל מקור אחר אינה עולה על פי שניים מהשכר הממוצע במשק לרווק, או פי שלושה מהשכר הממוצע  במשק לנשוי עם ילדים.

שיעורי התגמול (החל ב- 01.01.2021): 

גיל הפרישה שיעור התגמול
פרישה בגיל 59-50 3,726.43 ש"ח
פרישה בגיל 602,980.8 ש"ח
פרישה בגיל 612,608.2 ש"ח
פרישה בגיל 622,235.6 ש"ח
פרישה בגיל 631,490.4 ש"ח
פרישה בגיל 64745.2 ש"ח

 

תגמול פרישה מוקדמת

תגמול זה נועד לנכים בעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה, שעדין לא הגיעו לגיל הפרישה, ונאלצו לפרוש מעבודתם בגלל נכותם המוכרת. התנאים לקבלת התגמול הם:

 • הנכה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
 • בעל דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בגין הפגימות הבאות: פגיעה בגפיים תחתונות, פגיעה באגן הירכיים, פגיעה בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים השדרתית, פגיעה במעוד השדרה עם נזק בעמוד השדרה הצוארי.
 • רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי בגין נכותו המוכרת.
 • הנכה פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת, ואינו עובד בכל עבודה או עסק.
 • לנכה אין כל הכנסה מעבודה (מלבד פנסיה), ואינו מקבל קצבת נכות (כללית) מהביטוח הלאומי.
 • הכנסתו מכל מקור אחר אינה עולה על פי שניים מהשכר הממוצע לרווק, או פי שלושה מהשכר הממוצע לנשוי עם ילדים.

גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל בו פרש הנכה מעבודתו.