תגמולים מיוחדים לנכים שאין להם הכנסות


נכים, שעקב נכותם המוכרת מפגיעת האיבה, לא מצליחים לחזור למעגל העבודה, ואין להם הכנסה מספקת למחייה, יכולים להיות זכאים לאחד מהתגמולים המפורטים בהמשך.

תנאי הזכאות לתגמול

הזכאות לקבלת תגמול נקבעת בהתאם לעמידה של הנכה בתנאי הזכאות, ומותנית בשיתוף פעולה שלו בתהליך השיקום. 

שימו לב, בעקבות רפורמת "נפש אחת" הוחלט על הקלות במבחן ההכנסות לנכים המקבלים תגמולים מיוחדים.
השינויים תקפים מ- 1.2.2022 ועד 31.7.2023.
לידיעתכם, נכה שהוכר גם כאלמן או הורה שכול של חלל פעולות איבה או של משרד הביטחון - אינו זכאי לתגמול מיוחד.

הגשת תביעה לתגמול

קבלת תגמול יש למלא תביעה לתגמול מיוחד, ויצרף אישורים על הכנסות, אישורים רפואיים ואישורים רלוונטיים נוספים בהתאם לסוג התשלום המיוחד המבוקש.
לתשומת לבכםהזכאות לתשלום היא מיום הגשת התביעה. ניתן להגיש את התביעה גם באמצעות האתר/שליחת מסמכים.

הזכאות לתגמול מיוחד ניתנת לתקופה קצובה (בהתאם לתנאים בהוראות משרד הביטחון לגבי כל סוג של תגמול).
נכה המעוניין בבחינה מחודשת של המשך הזכאות בתום התקופה שאושרה - עליו להגיש תביעה חדשה לתגמול מיוחד.

תגמולים מיוחדים: 

תגמול נצרך

תשלום לנצרך הוא תגמול שנועד להעניק אמצעי קיום לנכה שאינו מתאים לשיקום ואינו יכול לעבוד למחייתו בגלל נכותו המוכרת מאירוע האיבה. תגמול זה משולם במקום התגמול החודשי הבסיסי.
התנאים לקבלת תגמול לנצרך הם:
 • נכה שדרגת נכותו הקבועה היא 50% ומעלה והיא בתוקף לעוד שנה אחת לפחות.
 • גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, וטרם הגיע לגיל פרישה.
 • הנכה אבד את כושרו להשתכר למחייתו.
 • נסיונות לשיקום תעסוקתי של הנכה לא הצליחו.
 • הנכה אינו בר שיקום (אינו יכול להגדיל הכנסתו מעבודה) עקב נכותו המוכרת.
 • הכנסות:

- הכנסת הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על  שכר המינימום (5,300 ש"ח )

- אם ההכנסה מעבודה אינה עולה על שכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי  בסך 11,870 ש"ח - יקוזז לנכה מתגמול הנצרך מחצית מסכום ההכנסה העולה על שכר המינימום

נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על  11,870 ש"ח אינו זכאי לתגמול נצרך.

- לא ילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 


תגמול מחוסר פרנסה

תשלום למחוסר פרנסה הוא תוספת לתגמול הנכות החודשי, המיועדת לנכים הנמצאים בתהליך שיקום מקצועי וצפויים להשתלב במעגל התעסוקה בעתיד הקרוב.
תקופת הזכאות נקבעת בהתאם להתקדמות הנכה בתהליך השיקום התעסוקתי.

התנאים לקבלת תגמול למחוסר פרנסה הם:

 • נכה שדרגת נכותו 20% ויותר (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996).
 • גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, וטרם הגיע לגיל פרישה.
 • הכנסות:
- הכנסת הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על 2,655.24 ש"ח החל ב- 01.01.2023.

- לא ילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות (מלבד אבטלה), והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 

- קצבת אבטלה מהווה כפל עם תגמול זה.

 • הנכה הוכיח שעשה כל אשר ביכולתו כדי להשיג הכנסה או להגדילה:
  - נרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה בתוך שבוע מיום היותו מחוסר פרנסה, וממשיך להירשם כדורש עבודה.
  - לא סירב לקבל עבודה שהוצעה לו על ידי לשכת התעסוקה, ומוכיח כי הוא עושה נסיונות להשתלב בעבודה.
  - נמצא בהליך שיקומי של אבחון או הכשרה לעבודה.

נכה שסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, ודרגת נכותו 40% ויותר, ועדיין לא מצא עבודה, זכאי לתגמול מחוסר פרנסה לתקופה של מקסימום 6 חודשים, הסמוכים למועד סיום לימודיו.

תגמול מחוסר פרנסה מוגבל לתקופה של מקסימום 24 חודשים.

שיעורי התגמול החל ב- 01.01.2023:

 דרגת נכות
רווק, נשוי
נשוי עם ילדים
18%-10%
(למקבלי תגמול שוטף, בפגיעה מלפני 1.1.1996)
3,321.99 ש"ח 4,853.93 ש"ח
 39%-19%
(ב-19% למקבלי תגמול שוטף, בפגיעה מלפני 1.1.1996)
4,853.93 ש"ח 6,920.42 ש"ח
40% ויותר6,920.42 ש"ח 8,972.65 ש"ח


תגמול מיוחד (רמה 6)

תגמול זה מיועד לנכים בעלי פגיעה נפשית או פגיעת ראש, שנכותם פחותה מ- 50%, אולם הם אינם יכולים לעבוד למחייתם בגלל נכותם המוכרת.
התגמול המיוחד מאושר לתקופה של עד שנה אחת. אולם, ועדה מיוחדת יכולה להאריכה עד לתקופה של 3 שנים.

התנאים לקבלת תגמול מיוחד ברמה 6 הם:

 • נכה בעל דרגת נכות בשיעור 49%-20% (וכן נכים בדרגות נכות 10%- 19% שהוכרו לפני 1.1.1996), שמתוכם לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית.
 • גילו של הנכה בעת הגשת הבקשה הראשונה מעל 18 שנה, והוא טרם הגיע לגיל פרישה.
 • איבד את כושרו להשתכר למחייתו.
 • נסיונות לשיקום תעסוקתי של הנכה לא הצליחו.
 • אינו בר שיקום (אינו יכול להגדיל הכנסתו מעבודה) עקב נכותו המוכרת.
 • הכנסות:

- הכנסת הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינה עולה על  שכר המינימום (5,300 ש"ח )

- אם ההכנסה מעבודה אינה עולה על שכר ממוצע לחוק הביטוח הלאומי  בסך 11,870 ש"ח - יקוזז לנכה מתגמול הנצרך מחצית מסכום ההכנסה העולה על שכר המינימום

- נכה שיש לו הכנסה מעבודה בסכום העולה על 11,870 ש"ח אינו זכאי לתגמול זה.

- לא ילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה). 


שיעורי התגמול החל ב- 01.01.2023: 

 דרגת נכות

רווק

נשוי

נשוי עם ילדים

39%-10%
5,970.2 ש"ח 6,634.1 ש"ח 8,507.9 ש"ח
100%-40%7,716.1 ש"ח 8,291.5 ש"ח 10,007 ש"ח

 

תגמול מיוחד רמה 2 (עקב פרישה)

תגמול זה נועד לנכים שנאלצו לפרוש מעבודתם לפני שהגיעו לגיל הפרישה בגלל נכותם המוכרת.
התגמול משולם כתוספת לתגמול הבסיסי.
התנאים לקבלת התגמול הם:
 • הנכה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
 • בעל דרגת נכות בשיעור 35% - 49% בכל סוגי הפגיעה, או נכה פגוע ראש / נפש שאחוז נכותו עקב פגיעה זו הוא 20% ומעלה. 
 • רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי.
 • הנכה פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת, ואינו עובד בכל עבודה או עסק.
 • הכנסות:

- הכנסות הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינן עולות על שכר המינימום (5,300 ש"ח ).

- נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה.

- לא ילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).

גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל בו פרש הנכה מעבודתו.

שיעורי התגמול (החל ב- 01.01.2023): 

גיל הפרישה שיעור התגמול
פרישה בגיל 59-50 4,007.09 ש"ח
פרישה בגיל 603,205.67 ש"ח
פרישה בגיל 612,804.96 ש"ח
פרישה בגיל 622,404.25 ש"ח
פרישה בגיל 631,602.84 ש"ח
פרישה בגיל 64801.42 ש"ח

 

תגמול פרישה מוקדמת

תגמול זה נועד לנכים בעלי דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה, שעדין לא הגיעו לגיל הפרישה, ונאלצו לפרוש מעבודתם בגלל נכותם המוכרת.

התנאים לקבלת התגמול הם:

 • הנכה בן 50 שנה או יותר ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.
 • בעל דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בגין הפגיעות הבאות: פגיעה בגפיים תחתונות, פגיעה באגן הירכיים, פגיעה בעמוד השדרה עם נזק למערכת העצבים השדרתית, פגיעה במעוד השדרה עם נזק בעמוד השדרה הצוארי.
 • רופא תעסוקתי קבע שהנכה אינו כשיר לעבודה כלשהי בגין נכותו המוכרת.
 • הנכה פרש כליל מעבודתו עקב נכותו המוכרת, ואינו עובד בכל עובדה או עסק.
 • הכנסות:

- הכנסות הנכה מעבודה (כולל מעסק מתפקד המניב הכנסות) אינן עולות על שכר המינימום (5,300 ש"ח ).

- נכה המשתכר מעל לשכר המינימום במשק אינו זכאי לתגמול זה.

- לא ילקחו בחשבון הכנסות מגמלאות אחרות והכנסות הוניות (הכנסות שאינן מעבודה כגון: שכר דירה, פנסיה).

גובה התגמול נקבע בהתאם לגיל בו פרש הנכה מעבודתו.