מענק לימודים לילדי נכים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה


נכה בדרגת נכות 10% או יותר (המקבל תגמול חודשי) זכאי להשתתפות במימון לימודי ילדיו עד גיל 30 (בתנאי שהוא המפרנס היחידי או העיקרי שלהם).
  • למענק זכאי מי שילדיו לומדים כסטודנטים מן המניין במוסד להשכלה גבוהה לתואר ראשון, או בסמינר למורים, או בבית ספר טכנולוגי להנדסאים/טכנאים או בבית ספר לאחיות.
  • למענק זכאים גם ילדי נכה שנפטר, כל עוד בן זוגו מקבל תגמולים, ובתנאי שהילדים החלו לימודיהם טרם פטירתו.
  • המענק משולם עבור שנת הלימודים השוטפת, לאחר חודש מרץ בכל שנה, לתקופה של שלוש שנים (אם קבלת התואר מותנית בארבע שנות לימוד הזכאות תהיה לארבע שנים).

גובה המענק
40% משכר הלימוד ששולם בפועל (לאחר ניכוי מלגות, הנחות וכיו"ב), אך לא יותר מ–40% משכר הלימוד המרבי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

הגשת הבקשה
את הבקשה למענק יש להגיש בסיום הסמסטר הראשון ללימודים (ולא לפני כן), אך לא לאחר סיום שנת התקציב, על גבי טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי פעולת איבה במוסדות על-תיכוניים. בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תכובד. לא יתקבלו בקשות לתשלום עבור שנים קודמות.