סיוע בדיור לנכים קשים בדרגת נכות 100% מיוחדת


מענק לרכישת דירה
נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, בסוגי הפגיעה: פרפלגיה; קטועי שתי רגליים או שתי ידיים; עיוורון; כוויות ופגיעות ראש, שהם מחוסרי דיור או מתגוררים בדירות שאינן מתאימות למגבלותיהם, זכאים למענק חד-פעמי לרכישת דירה או לבניית בית. גובה המענק נקבע מעת לעת.

החזר דמי חכירה
נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת, המחזיקים בדירה בתנאי חכירה ממינהל מקרקעי ישראל, זכאים להחזר דמי החכירה במלואם. ההחזר יינתן עבור שנת התקציב השוטפת (לא יינתן החזר עבור שנים קודמות).

החזר דמי היוון
נכים בדרגת נכות 100 מיוחדת, בסוגי הפגיעה והחל מהמועדים המפורטים להלן, זכאים להחזר מלא של דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל עבור המגרש שעליו הוקם ביתם:

  • משותקים - החל מ–1.1.2000.
  • קטועי שתי רגליים - החל מ–1.1.2002.

למימוש ההטבות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף, בצירוף קבלות מקוריות.

התקנת שער חשמלי
נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת עם סוגי הפגיעה פרפלגיה או קטועי שתי רגליים, שאין להם דירה ואשר בונים בית או רוכשים לראשונה בית צמוד קרקע, זכאים להשתתפות חד פעמית בהתקנת שער חשמלי לביתם.

גובה המענק - 75% מהעלות (אך לא יותר מ–5,000 ש"ח). מותנה בהצגת חשבונית מס וקבלה מקוריות.

מענק אחזקת בית
נכים בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה: פרפלגיה; קטועי שתי רגליים או שתי ידיים; עיוורון; כוויות ופגיעת ראש, המתגוררים שנתיים ויותר בדירה/בית בבעלותם, או בשכירות בבעלות המוסד לביטוח לאומי, זכאים למענק שנתי למטרת אחזקת בית. המענק משולם לאחר שנתיים מהכניסה לדירה, בתגמול חודש יולי.