קצבה חודשית או מענק


קצבה חודשית

הקצבה החודשית משולמת למי שעקב המחלה נקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 40% ומעלה.
סכום הקצבה הוא 25% מהשכר הממוצע במשק  2,638 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) מוכפלים באחוזי הנכות הרפואית שנקבעו.

    דוגמאות:

    • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 100% - זכאי לקצבה חודשית בסך 2,638 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
    • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% - זכאי לקצבה חודשית בסך 1,846 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
    • מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 40% - זכאי לקצבה חודשית בסך 1,055 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

מענק  חד פעמי (במקום קצבה)

מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית בשיעור של 5% - 39% - יקבל מענק חד פעמי במקום קצבה, בסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע במשק מוכפלים באחוזי הנכות וסכום זה מוכפל ב-70.