תשלומים לשאירים


מי שוועדה רפואית קבעה שהמחלה גרמה למותו, יקבלו שאיריו מענק חד-פעמי כלהלן:

  • בן זוג שיש עמו ילדים - יקבל מענק בסכום השווה ל- 25% מהשכר הממוצע במשק המוכפלים ב- 36.
    94,959 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • בן זוג שאין עמו ילדים – יקבל מענק בסכום השווה ל- 60% מהסכום האמור בפסקה הראשונה.
    56,975 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • ילדים של הנפגע, באין בן זוג זכאי – מענק בסכום השווה ל- 60% מהסכום האמור בפסקה הראשונה.
    56,975 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).