אופן הגשת הבקשה


תביעות בנכות כללית ​ושארים שנדחו, משמשות בקשה לתביעה להענקה מטעמי צדק. הזכאות תבדק ללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

בקשות באמהות, נפגעי עבודה ודמי פגיעה יש להגיש על גבי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק

בקשות יש להגיש תוך 12 חודשים מיום העילה לתביעה או מיום הדחיה.

בקשות שיוגשו באחור לאחר שחלפו 12 חודשים יידחו.
ילד  יוכל להגיש בקשה עד גיל 19.

מבקש הענקה חייב לעמוד בכל ההליכים לזכאות הגמלה שביקש.