מבחן הכנסות


הענקה מטעמי צדק תלויה בהרכב המשפחה ובמבחן ההכנסות מכל מקור שהוא (פנסיה, עבודה, הכנסה משכר דירה) של ששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

ההכנסה המותרת לפי הרכב המשפחה החל ב- 01.01.2022:
  • מבוטח  עד 57% מהשכר הממוצע - 6,014 ש"ח .
  • מבוטח שיש עמו בת זוג או ילד  עד 76% מהשכר הממוצע - 8,019 ש"ח .
  • על כל ילד או בן זוג נוסף יתווספו 7% נוספים ל76% - 739 ש"ח
ההכנסה העודפת תנוכה מהקצבה המגיע לך.

תשולם לך קצבה אם נשארה יתרה של יותר מ 10% מהזכאות.