מועד תחילת התשלום


הענקה מטעמי צדק תשולם בהתאם להחלטה של התביעה העיקרית, ולא יותר מ 12 חודשים מחודש הגשת התביעה.​