כפל גמלה


לא תשולם הענקה מטעמי צדק אם משולמת גמלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

אם בעתיד תשולם קצבה אחרת מהביטוח הלאומי, יופסק תשלום הענקה מטעמי צדק.

דוגמא:

אלמנה שמקבלת הענקה מטעמי צדק (במקום קצבת שאירים), וזכאית לקבל קצבת זקנה, יופסק תשלום הענקה מטעמי צדק.