תקופת לידה והורות להורה מיועד


עובד/ת שכיר/ה או עובד/ת עצמאי/ת, שעשו הליך פונדקאות, יהיו זכאים לתקופת לידה והורות בשיעור דמי לידה המשולמים ליולדת, ובלבד ששילמו דמי ביטוח​.

תקופת הלידה וההורות תחל מיום קבלת הילד למשמורת ההורים המיועדים.

שים לב - הורים מיועדים הממשיכים לעבוד לאחר קבלת הילד למשמורתם - עלולה להישלל מהם הזכאות לקבלת דמי תקופת לידה והורות לתקופה זו.

בני זוג יכולים לבחור, מי מהם יממש את הזכאות לתשלום עבור כל תקופת הלידה וההורות, או שהם יתחלפו ביניהם בתקופת הלידה והורות, בתנאי שהתקופה של כל אחד מהם לא תפחת מ-7 ימים רצופים בסוף תקופת הלידה וההורות, ובן הזוג שהוחלף חזר לעבודה.