איך מתנהלת הוועדה הרפואית?


מי שמגיש בקשה לקבל מהביטוח הלאומי קצבה עקב נכותו, צריך להיבדק בוועדה רפואית. הוועדה כוללת רופא מומחה שתפקידו לקבוע את דרגת הנכות שלך, ומזכיר שתפקידו לרשום את דבריך ואת פרוטוקול הוועדה ולדאוג לשמירה על זכויותיך.

שלב ראשון: הרופא מעיין במסמכים שבתיק

לפני שתוזמן להיכנס לחדר, רופא הוועדה יעיין במסמכים הרפואיים הנמצאים בתיק שלך.

לאחר מכן, המזכיר יזמין אותך להיכנס לחדר, ותתבקש להציג תעודה מזהה עם תמונה.

הרופא יוצג לפניך בשמו ובתחום מומחיותו וכן יוצג לפניך גם המזכיר.

שים לב! אם אתה מכיר את הרופא בוועדה באופן אישי או כרופא מטפל, רופא זה לא יכול להשתתף בוועדה שתבדוק אותך. במקרה כזה, עליך להודיע על כך לוועדה, ותוזמן לוועדה אחרת.

שלב שני: בדיקת המצב הרפואי שלך

הבדיקה מיועדת לקביעת אחוז נכות, ולא לצורך טיפול רפואי, ולכן היא אינה דומה לבדיקות שמבצע רופא משפחה או רופא מטפל אחר. לרופא אין סמכות לדון בטיפול רפואי שאתה נזקק לו, ולכן אין טעם לבקש מהרופא בקשות הקשורות לטיפול רפואי.

אם התבקשת להביא מסמכים נוספים לוועדה, או שיש בידך מסמכים שלא מצויים בתיק, נא הגש אותם לרופא.

הצגה עצמית

תחילה תתבקש לפרט את המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם, וכיצד הם משפיעים על אורך חייך והתפקוד היום-יומי.
מומלץ להכין מראש דף ובו מפורטים המחלות או הליקויים הרפואיים שלך וכן הקשיים שלך לתפקד. את המסמך כדאי להגיש לרופא או למזכיר, הרופא יקרא את המסמך והוא יצורף לדו"ח הוועדה.

אם משהו לא ברור לרופא, הוא ישאל אותך.

אם קשה לך לפרט את הקשיים הרפואיים, או שאתה זקוק למתרגם, אתה רשאי להביא אתך לוועדה מלווה מתאים. המלווה יכול להיות עו"ד, מתרגם, קרוב משפחה, חבר וכודומה.

בדיקה רפואית

הרופא יחליט בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי שלך, אם יש צורך לבדוק אותך. הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות לקשיים שציינת ולסוג המחלה שלך.
מותר לך להכניס מלווה מטעמך, שיהיה נוכח בעת הבדיקה הגופנית.

הפנייה לבדיקות נוספות

אם לדעת הוועדה עליך לעבור בדיקות רפואיות נוספות, או להביא מסמכים רפואיים נוספים, היא לא תקבע לך עדיין אחוז נכות רפואית, אלא תמתין לחומר הנוסף. במקרה כזה יישלח אליך מכתב שבו יפורט מה מבקשת הוועדה.
אם מדובר במסמכים רפואיים נוספים, תתבקש להגיש אותם, ואם בבדיקות רפואיות, תתבקש לבצע את הבדיקות.

אתה זכאי לקבל את תוצאות הבדיקות במקום עריכתן עוד בטרם התקבלה החלטה בעניינך.

שלב שלישי: סיכום הדיון וקביעת אחוז הנכות הרפואית

לאחר שתעזוב את חדר הוועדה, הרופא יקריא למזכיר את הממצאים הרפואיים שמצא, ויקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק, הקשיים שציינת והבדיקה שערך.

הרופא קובע את אחוז הנכות לפי ספר הליקויים, בו מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי. כמו כן הרופא יקבע את תאריך תחילת אחוז הנכות הרפואית, ואם הנכות הרפואית היא לתקופה זמנית או קבועה (לצמיתות).

ניתן לקבל על פי בקשה את פרוטוקול הביניים ואת חוות הדעת שבוצעו על ידי המומחים השונים.

בועדות נפגעי עבודה ניתן למצוא את חוות הדעת באתר האישי.

לאחר שתתקבל החלטה בתביעתך תישלח אליך הודעה אליה יצורף עותק מהפרוטוקול הרפואי של הוועדה.

חשוב לשמור על עותק זה, הוא יכול לשמש אותך לצורך בקשת פטור ממס הכנסה או לצרכים אחרים.