נכות כללית


אם הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות כללית, נבדוק את מצבך הרפואי וכן את כושרך לעבוד ולהשתכר.

בשלב הראשון נבדוק את הנכות הרפואית שלך (אחוז נכות רפואית). אם הנכות הרפואית היא בגובה שנקבע בחוק, נבדוק בשלב השני אם בגלל הנכות הרפואית אינך יכול לעבוד בכלל או באופן חלקי, ותיקבע לך דרגת אי-כושר.

בדרך כלל מי שמגיש תביעה לקצבת נכות מוזמן לוועדה רפואית.

 

שלב א': קביעת אחוז הנכות הרפואית 

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות שלך על פי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי.
לדוגמה: מי שרגלו נקטעה בפרק הירך, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור 80%, לפי סעיף 47 (6)(א) שברשימת המבחנים.
רשימת הליקויים ואחוזי הנכות

קביעת אחוז נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

אם לנבדק כמה מחלות, והרופא קבע אחוזים לכל מחלה בנפרד, אחוז הנכות הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות הרפואיים (ולא חיבור של הסכומים שלהם).

לדוגמה: אם הרופא קבע נכות רפואית לשתי מחלות כך:
למחלה הראשונה בגב -  20%.  למחלה השנייה ברגל  - 10%.
החישוב ייערך כך:
20% למחלה בגב (20% נכות בגב מחושבים מתוך 100%)
+
8%  למחלה ברגל (10% נכות ברגל מחושבים מתוך 80% - אלה האחוזים שנשארו לאחר הפחתת 20% הנכות בגב מתוך 100% האפשריים).
------------------------
סה"כ 28% אחוז משוקלל

ליקויים רפואיים שאינם נלקחים בחשבון בקביעת אחוז הנכות ("ליקויים מנופים"):

ברשימת המבחנים קיימים ליקויים רפואיים, שנקבע לגביהם בתקנות, שהם אינם משפיעים על הכושר לעבוד ולהשתכר, כלומר הרופא קבע שהליקויים קיימים, אולם הם לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית.

לדוגמה: מי שעבר כריתת שתי צלעות מצד אחד, והרופא קבע לו על פי סעיף ליקוי 38(1)(ב)(4) נכות רפואית בשיעור 10%, אחוז זה לא יילקח בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית ("ליקוי מנופה").

 

 

שלב ב': קביעת דרגת אי -כושר

אם נקבעו לך אחוזי נכות רפואית בגובה שנקבע בחוק, תעבור לשלב ב' לקביעת דרגת אי-הכושר שלך. בקביעת דרגת אי-הכושר בודקים רופא, עובד שיקום ופקיד תביעות, באיזו מידה הנכות הרפואית שנקבעה לך משפיעה על כושרך לעבוד ולהשתכר, על יכולתך לשוב לעבודתך, או לעבוד בעבודה אחרת (לפי השכלתך, כושרך הגופני ומצב בריאותך). 
קיימות ארבע דרגות אי כושר: 60%, 65%, 74% ו- 100%. 
אם לפי חוות הדעת של הרופא אתה מסוגל לחזור לעבודה מלאה או לעבודה חלקית, תוזמן לפגישה אצל עובדת שיקום, כדי שתיתן את חוות דעתה. 
 

קביעת דרגת אי-כושר לנשים 

לגבי נשים קיימים שני מסלולי בדיקה לקביעת דרגת אי-כושר שלהן: מסלול "משתכרת" ומסלול "עקרת בית". נדגיש כי בקביעת אחוז הנכות הרפואית אין כל הבדל בין אישה שנבדקת במסלול משתכרת או עקרת בית. 
בקביעת דרגת אי-הכושר לעקרת בית בודקים באיזה מידה ליקוייה של עקרת הבית משפיעים על כושרה לתפקד במשק בית רגיל. כושר התפקוד של עקרת הבית נבדק במכונים מיוחדים להערכה תפקודית.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לפני הוועדה הרפואית לעררים