נפגעי פעולות איבה


קביעת דרגת נכות

נפגע בפעולת איבה שהגיש תביעה לתגמול נכות, יוזמן להופיע בפני ועדה רפואית, שבסמכותה לקבוע את דרגת נכותו לתקופה זמנית או קבועה לפי חומרת הפגיעה.

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותך רק בנוגע לפציעה או למחלה שקשורות לפגיעת האיבה שהוכרה לך.         

חישוב דרגת הנכות

כאשר קיימת פגיעה אחת, דרגת הנכות תהיה כדרגת הנכות של הפגיעה הזאת.
לדוגמה: מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 40% בשל פגיעה אחת, דרגת נכותו תהיה 40%.
כאשר קיימות כמה פגיעות, שלכל אחת מהן דרגת נכות נפרדת - משקללים את דרגות הנכות.
לדוגמה: כאשר יש שתי פגיעות, הראשונה בדרגת 60% והשנייה בדרגת 30%, דרגת הנכות הראשונה תהיה 60% והשנייה תהיה 12% - שהם 30% מתוך 40% הנותרים. הנכות הכוללת תהיה  72%.           

כאשר קיימות שתי פגיעות או יותר באיברים זוגיים
לדוגמה, כאשר קיימת פגיעה בשתי הידיים או בשתי הרגליים, רשאית הוועדה הרפואית לחבר את דרגות הנכות של איברים אלו.
לדוגמה, נכות של 40% ביד אחת, ו־ 30% בשנייה תהיה שווה ל־ 70% דרגת נכות כוללת.
עם זאת, דרגת הנכות הסופית לא תעלה על 100%.
לדוגמה: נכות בשיעור 40% ברגל אחת, ו־ 70% בשנייה שווה ל־ 100%  דרגת נכות כוללת ולא 110%.

דרגת נכות מיוחדת (100+)

בהתאם לחוק ולתקנות, יכולה הוועדה הרפואית לקבוע לנכה דרגת נכות מיוחדת. גובה התגמול לדרגת נכות מיוחדת (100+) שווה לנכות בגובה 140%.

הזמנה לבדיקה חוזרת

אם דרגת נכותך היא זמנית, תוזמן להופיע שנית בפני הוועדה הרפואית.

אם אתה סבור כי חלה החמרה במצבך הבריאותי עקב פגיעת האיבה, ועברו שישה חודשים מיום החלטת הוועדה בדבר נכותך, אתה רשאי לבקש דיון מחודש במצבך. לבקשה יש לצרף אישור רופא המעיד על השינוי.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לפני הוועדה הרפואית לערערים