נכות מעבודה


אם הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות מעבודה, תוזמן להיבדק בוועדה רפואית. הוועדה הרפואית תבדוק אם נכותך נגרמה כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ובהתאם לכך תיקבע לך דרגת נכות.       

דרגת נכות - אחוזי נכות שנקבעים לפי רשימת ליקויים רפואיים, בהתאם לחומרת מצבך הרפואי. לפי דרגת הנכות נקבעת זכאותך לקבלת קצבה או מענק.

קביעת דרגת הנכות

הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות שלך על פי רשימת ליקויים רפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר. 
רשימת הליקויים ואחוזי הנכות  

לדוגמה: מי שנפגע בעבודה, ויש לו מגבלה בעמוד שדרה צווארי, אחוז נכותו ייקבע על פי אחת משלוש ההגדרות הרשומות בסעיף 37 (5) ברשימת הליקויים הרפואיים, שמתייחס לעמוד שדרה צווארי:
37(5) הגבלת תנועות בעמוד השדרה הצווארי         
(א) בצורה קלה 10%   
(ב) בצורה בינונית 20%  
 (ג) בצורה קשה 30%

קביעת דרגת נכות לשני ליקויים רפואיים או יותר

כאשר לנפגע כמה ליקויים רפואיים, דרגת הנכות נקבעת לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות (ולא חיבור רגיל של האחוזים).

לדוגמה:

20% עבור ליקוי בגב

10% עבור ליקוי ברגל

החישוב המשוקלל:

20% ( 20%נכות בגב מחושבים מתוך 100%)

+

 8%  (10% נכות ברגל מחושבים מתוך 80% - אלה האחוזים שנשארו לאחר הפחתת 20% הנכות בגב מתוך 100% האפשריים).

 סה"כ  28%

 

הגדלת דרגת נכות לנפגע שאינו מסוגל לחזור לעבודה ("תקנה 15"):

כאשר לנפגע נקבעת דרגת נכות לצמיתות, בודקת הוועדה אם הנכות שנגרמה לו מהפגיעה בעבודה משפיעה על היכולת שלו לחזור לעבודה שעבד בה לפני הפגיעה, ובנוסף לכך אם הנכות גרמה לירידה קבועה של יותר מ-20% מהכנסותיו.

במקרים אלה הוועדה יכולה להגדיל את דרגת הנכות לצמיתות עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

לדוגמה: אם נקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור 30%, הוועדה יכולה להגדיל את דרגת נכותו עד ל- 45%.

ההחלטה על הגדלת דרגת נכות על פי תקנה 15 היא בסמכות הוועדה הרפואית. במקרים מסוימים הוועדה יכולה לקבל חוות דעת של "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

אם לנפגע נקבעה דרגת נכות רפואית בשיעור 20% ויותר, העתק מהמלצת "ועדת הרשות" נשלח לנבדק.

 

קביעת דרגת נכות רק לליקויים רפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה

הוועדה הרפואית דנה רק בליקויים הרפואיים שנגרמו מהפגיעה בעבודה, וקובעת את דרגת הנכות לפיהם. לפיכך אם לנפגע יש ליקויים רפואיים שקדמו לתאונה, ויש לכך הוכחות במסמכים רפואיים, הוועדה תפחית את דרגת הנכות שקשורה לליקויים הקודמים. 

לדוגמה: לנבדק הייתה הגבלה קלה בעמוד השדרה לפני הפגיעה בעבודה, ובתאונת העבודה הוא נפגע בעמוד השדרה, וכעת יש לו הגבלה קשה. כך תיקבע לו דרגת הנכות:

הגבלה קשה בתנועה בעמוד השדרה -  30%  נכות

הגבלה קלה בעמוד השדרה (מלפני התאונה) -  10%  נכות 

הוועדה תפחית את הנכות שאינה קשורה לתאונה, והנבדק יקבל 20%  נכות.

 

דרגת נכות זמנית

 אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של הנפגע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית, לכל היותר לתקופה עתידית של שנה. בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית, ובתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.


דרגת נכות ל"נכה נזקק"

נפגע שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, ועקב נכותו הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי וגם אין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4 חודשים. לשם כך הנפגע צריך להגיש תביעה ל"נכה נזקק", וההחלטה תינתן על ידי "ועדת רשות", שכוללת פקיד תביעות, עובד שיקום ורופא.

 

ממתי נקבעת דרגת הנכות?

דרגת הנכות נקבעת מסיום התקופה שבעדה שולמו לך דמי הפגיעה.

אם לא שולמו לך דמי פגיעה, דרגת הנכות תיקבע ממחרת יום הפגיעה.

אם חלית בזמן מחלת מקצוע עקב עבודתך - תיקבע לך דרגת נכות מסיום התקופה שעבורה שולמו לך דמי הפגיעה, ואם לא איבדת את כושרך לעבודה, תיקבע לך הדרגה מהיום שבו, לדעת הוועדה, נוצרה לך נכות עקב מחלת המקצוע.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים.