שליחת טופס 126 חציוני


החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי, הדיווח מתבצע באופן מקוון,  בטופס 126- דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת.                    למבנה הקובץ לדיווח טופס 126 נוספו שדות של תיק ביטוח לאומי. מבנה הקובץ זהה למבנה הקובץ של מס הכנסה. הדיווח יתבצע בשלושת המועדים הבאים: עד יום 18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.עד יום 18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.עד יום 30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת דו"ח לפי סעיף 166 לפקודת מס הכנסה. (דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק).

 

מידע נוסף בחוזר שהופץ למעסיקים

דיווח ושליחת טופס 126 החציוני