דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד עצמאי

 

הודעה לעובד עצמאי הרשום כעובד שכיר בחברה, לצורך ניהול ענייניו הכספיים מול הביטוח הלאומי

למידע נוסף

הגדרה / תנאים

חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה: 
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.

חובת הדיווח והתשלום

למידע נוסף
העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו . גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי - אם מלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה מעבודה - ומהכנסות המבוטח. 

 

רישום ופתיחת תיק

כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, אף לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה במשלח ידך,  בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. 

הבסיס לחישוב דמי ביטוח

הביטוח הלאומי מחשב את דמי הביטוח על-פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח. העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב–שנתי על הכנסה משוערת. סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על–פי ההכנסה הזאת או על–פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד. ההצהרה הזאת מכונה להלן "הצהרה בדבר הכנסות". את המקדמות משלמים על–פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע. עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם יש הפרשים כאלה.

שיעור דמי הביטוח

למידע נוסף

עובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה

ישלם: 

  • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 5,804 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) ) ישלם % 2.87 (החל ב- 01.01.2017) דמי ביטוח לאומי ו- % 3.10 (החל ב- 01.01.1995) דמי ביטוח בריאות.
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם  12.83 (החל ב- 01.01.2017) דמי ביטוח לאומי ו- 5.00 (החל ב- 01.01.2006) דמי ביטוח בריאות.

  

לטבלת שיעורי וסכומי דמי ביטוח לעצמאי - לחץ כאן

 

הכנסה מינימלית ותקרת ההכנסות לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

הכנסה מינימלית שווה ל–25% מן השכר הממוצע לחודש -   2,418 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) .

עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי:

על ההכנסה  של העצמאי, שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, משלם העצמאי "שיעור מופחת" של דמי ביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר נוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.   

 

תקרת ההכנסות קרויה "הכנסה מרבית" או "הכנסה מקסימאלית".  סכום ההכנסה המרבית לחודש הוא  43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

לטבלת  הכנסה מזערית ומרבית לחישוב דמי ביטוח ותקרת הכנסה

אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי

למידע נוסף

להלן יוסבר אופן חישוב דמי הביטוח לעובד עצמאי שזהו עיסוקו היחיד:

פטור מתשלום דמי ביטוח

העובדים העצמאיים האלה פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד:

  • עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
  • מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
  • עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות קבועה של 100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
  • עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות קבועה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
  • עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות זמנית של 75% לתקופה של שנה לפחות, ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.

פיגור בתשלום דמי הביטוח

על-פי החוק פיגור בתשלום דמי הביטוח גורר אחריו הצמדה וקנסות ואף עלול לגרום לעיקול רכוש והכנסות באמצעות ההוצאה לפועל, וכן יכול לגרום גם להקטנת קצבה המגיעה לך או לשלילתה. לכן חשוב שתקפיד לשלם את דמי הביטוח במועד. לפרטים על חוב בדמי ביטוח.

זכאות לקצבאות

עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
הקצבאות הן:
אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה/התנדבות, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת אזרח ותיק, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה.

"גמלה חוסמת" ובאילו נסיבות היא חלה ?

למידע נוסף

"גמלה חוסמת" היא גמלה ששילם לך המוסד בשנה מסוימת, עקב תאונה שנגרמה לך בעבודה, והחוסמת את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שילמת מקדמות לפני שקרתה התאונה.

הגמלה מחושבת על–פי המקדמות ששילמת בסמוך לפני התאונה.

תשלום דמי הביטוח על ידי בני זוג עצמאים העובדים בעסק משותף

למידע נוסף
במקרה כזה (למשל בעל ואישה בחנות מכולת), על כל אחד מבני הזוג להיות רשום במוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח בעד עצמו.

עובד עצמאי שחדל להיות עצמאי וסגר את עסקו

אם חדלת להיות עובד עצמאי וסגרת את העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק. ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ועליך לרשום את תאריך סגירת העסק. להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומך כעובד עצמאי, ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהרת, יקבע את מעמדך, ויתקן את חשבונך בהתאם.

 

אם עבדת במשק חקלאי, ופעילותו נפסקה, עליך להמציא אישור על כך (חתום על–ידי מרכז המשק) למחלקת הגבייה שבסניף הקרוב למקום מגוריך. על–פי האישור שמסרת, יקבע המוסד לביטוח לאומי מחדש את מעמדך.

הצטרפות לקרנות פנסיה ברירת מחדל

רוצה להפסיק לשלם דמי ניהול מקסימאליים על החיסכון לפנסיה שלך?
משרד האוצר בחר שתי קרנות פנסיה עם דמי ניהול מוזלים.

תוכל לבחור את הקרן המתאימה לך ולהצטרף אליה באופן דיגיטלי

 

Please Wait