כמה משלמים?


התשלום למייצג עבור טיפול בתביעה כולל שלושה מרכיבים:

  1. דמי פתיחת תיק - עד 878 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), שישולמו לאחר ההתקשרות עם המייצג.
  2. שכר טרחה - נקבע באחוזים מהקצבה, וישולם רק לאחר שתתחיל לקבל קצבה מהביטוח הלאומי.
  3. תוספת תשלום - עד 878 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) למקבלי קצבה נמוכה מ-1,317 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), המשלמים שכר טרחה מופחת. התוספת תשולם רק לאחר שתתחיל לקבל קצבה מהביטוח הלאומי.