פטירה של מקבל הקצבה


​אם נפטר מקבל הקצבה, אסור למייצג להמשיך לגבות את שכר הטרחה.
עם זאת המייצג רשאי להמשיך ולגבות את שכר הטרחה מאלמן או אלמנה עבור מקבל קצבה שנפטר, רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1. מקבל הקצבה נפטר כתוצאה מהפגיעה בעבודה, שעבורה הוגשה התביעה.
  2. הפטירה הייתה במהלך השנה הראשונה לקבלת הקצבה.
  3. האלמן או האלמנה חתמו בעת ההתקשרות שהם ערבים לתשלום שכר הטרחה.