השירותים הכלולים בתשלום שכר הטרחה


שכר הטרחה הוגבל לתביעות לקצבאות האלה: 

נכות כללית, תאונות עבודה, שירותים מיוחדים, ניידות, ילד נכה, תגמול למתנדבים, שיקום, גזזת ופוליו.

במקרים שמוגשות כמה תביעות הנובעות מאותו "אירוע" - הן נחשבות לתביעה אחת, והתשלום למייצג יהיה על פי הסכום הכולל של הקצבאות, שתהיה זכאי להן עקב ה"אירוע". אסור למייצג לגבות ממך תשלום עבור הטיפול בכל תביעה בנפרד ועבור פתיחת תיק לכל תביעה בנפרד.

כמו כן, נקבעו שירותים, שבמידה והם ניתנים על ידי המייצג, אין לשלם עבורם תשלום נוסף מעבר לשכר הטרחה הקבוע בחוק.

השירותים הכלולים בתשלום שכר הטרחה

להלן פירוט השירותים, שאם הם ניתנים לך על ידי המייצג, הוא אינו רשאי לגבות עבורם תשלום נוסף על תשלום שכר הטרחה שנקבע בחוק:

 • סיוע בהגשת התביעות וכל הנובע מהן או קשור להן.
 • חוות דעת רפואיות / מקצועיות
  כל חוות דעת מטעם המייצג או בעלי מקצוע הקשורים אליו, כלולה בשכר הטרחה, ואין לשלם למייצג או לבעל המקצוע תשלום נוסף עבור חוות הדעת.
 • ייצוג בפני ועדות הביטוח הלאומי (דרג ראשון /ו עדות ערר)
 • ייצוג מול הוועדות במשרד הבריאות
 • בדיקה מחדש בתום תקופת דרגת הנכות / אי הכושר הזמנית
 • ערעור שלך או של המייצג על החלטות ועדות רפואיות
 • ייצוג בבית הדין לעבודה
 • היוון קצבת נכות מעבודה
 • תביעה לקצבאות הנכות בשל החמרה במצב הרפואי  - תיחשב לתביעה חדשה, ולא כהמשך לתביעה הקודמת.
 • תביעת מעבר מקבלת קצבת ילד נכה לקצבת נכות כללית - תחשב לתביעה חדשה, ולא כהמשך לתביעה הקודמת.

השירותים שאינם כלולים בתשלום שכר הטרחה

להלן פירוט השירותים, שאם הם ניתנים לך על ידי המייצג, הוא רשאי לגבות עבורם תשלום נוסף על תשלום שכר הטרחה שנקבע בחוק:

 • ערעור על החלטת ועדת מומחים בגזזת
 • ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים
 • ייצוג בבית הדין לעבודה לשם הכרה בפגיעה כתאונת עבודה
  לתשומת לבך, לא ייגבה ממך תשלום נוסף עבור הייצוג במקרים שהביטוח הלאומי דחה את תביעתך מסיבות טכניות: פרטים חסרים, אי התייצבות לדיון ואיחור במתן החלטה.