זכויות בני משפחה של מקבל קצבה שנפטר


מענק פטירה

מענק פטירה משולם לבן/בת זוג או ילד של מקבל קצבת נכות שנפטר.

למידע מורחב על המענק לחצו כאן


תשלום קצבה שלא נגבתה

מקבל קצבת נכות כללית שנפטר ולא קיבל את מלוא הקצבה המגיעה לו, תשולם הקצבה המגיעה לו לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי).
אם אין לו שאירים- תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לו מצרכים או שירותים חיוניים בשנ
ה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם.
הסכום שישולם לא יעלה על סכום הקצבה בששת החודשים שלפני הפטירה.