למי משולמת הקצבה?


הקצבה משולמת בדרך כלל לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה, אבל במקרים שרופא מוסמך קבע שהזכאי לקצבה אינו מסוגל, עקב נכותו, להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו, תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל הקצבה (הקצבה תשולם לחשבון הבנק של אותו אדם).

אם התביעה לקצבה הוגשה על ידי אפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה.

בן/בת זוג של הזכאי לקצבה יכול לפנות לביטוח הלאומי, ולבקש שהתוספת עבורו בקצבה, תועבר אליו ישירות.

קצבת הנכות משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו החודש.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי הדיווח והתשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.