הלוואה לרכישה והתקנת אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים


במקרים שחלק מהתקנת האבזרים נעשית בחו"ל -

כדי לוודא שההתקנות המבוקשות מאושרות בארץ, וכדי למנוע מצב שיותקנו ברכב אבזרים שאינם מתאימים, אנו מציעים לפנות למכון התקנים או למכון המתכות בטכניון לאחר קבלת האישור ליבוא הרכב ממשרד התחבורה ולפני ביצוע ההתקנות בחו"ל.

טרם שחרור הרכב מהמכס יבוצע תשלום ראשון בשיעור 45% בכפוף לשעבוד הרכב לטובת המוסד לביטוח לאומי וקבלת המסמכים הבאים מהמוגבל בניידות:

  • טופס ביצוע הזמנה לרכישה ולהתקנה של אבזרים ברכב חתום על ידי המוגבל בניידות ועל ידי החברה המאבזרת
  • אישור מאת החברה המאבזרת בחו"ל כי הרכב נמסר לביצוע שינויים המחויבים ברכב בצרוף שמו של המוגבל בניידות.
  • חשבונית עסקה (פרופורמה) מהחברה המתקינה על סך 45% מעלות האבזרים ללא מע"מ לפי הצעת המחיר של החברה. בחשבונית זו יצוינו פרטי המוגבל בניידות, תאריך וכי מדובר באבזרים חדשים.
  • מסמך המפרט את האבזרים שהותקנו בחו"ל ועלות התקנתם.
  • קבלה מקורית המעידה כי שולם לחברה המתקינה בארץ 5% מעלות האבזרים עפ"י הצעת המחיר של החברה המתקינה.