סכום התגמול


לחישוב קל ומהיר של התגמול המגיע לך, היכנס למחשבון לחישוב תגמולי מילואים​

אופן חישוב התגמול:

סכום תגמול המילואים מחושב לפי שכרך היומי כפול מספר ימי השירות, בהתאם למינימום ומקסימום התגמול לתשלום.

לעובד עצמאי משולם פיצוי בנוסף לתגמול.


חישוב שכרך היומי:

 • לעובד שכיר, לעובד עצמאי ולעובד שכיר שהוא גם עצמאי מחושב לפי שכרם ברוטו ב- 3 החודשים שקדמו לשירות המילואים, מחולק ב-90. לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.
 • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה, מי שאינו עובד ומי שעובד ושכרו החודשי מתחת למינימום - שכרו היומי יחושב לפי 215.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).
 • מי שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ-60 ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד, ושכרו היומי יחושב לפי 3 חודשים שקדמו להפסקת העבודה.
 • שכיר שעבד פחות מ-60 ימים ב-3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב התגמול המגיע לו לפי שכרו ב-3 החודשים שבהם הכנסתו היתה הגבוהה ביותר מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.
 • מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, זכאי, אם זה לטובתו, לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהיתה לו ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה.
 • שיעור ההענקה ליום לנער עובד המשתתף בחינוך קדם -צבאי יהיה לפי שכרו ב-30 ימי העבודה האחרונים ב-3 החודשים שקדמו לשירות, מחולק ב-30.

חישוב ימי השירות: 

את תקופת שירות המילואים מחלקים ב- 7, ואת השארית מחשבים לפי מספר הימים שמופיעים בטבלה.
לדוגמא: מי ששירת 24 ימים, יקבל תגמול עבור 25.2 ימים, לפי החישוב הבא: 21 יום (כפולות של 7) ושארית 3. את שארית 3 מחשבים כ- 4.2 ימים (כפי שמופיע בטבלה).

​ימי שירות מילואים
​ימים לחישוב התגמול
​7 ימים
​7 ימים
​6 ימים
​7 ימים
​5 ימים
​7 ימים
​4 ימים​5.6 ימים
​3 ימים
​4.2 ימים
​2 ימים
​2.8 ימים
1 ימים​​1.4 ימים


מינימום ומקסימום התגמול לתשלום

 • מקסימום התשלום  לחודש הוא 5 פעמים הסכום הבסיסי - 47,465 ש"ח (החל ב- 01.01.2023), וליום הוא 5 פעמים הסכום הבסיסי מחולק ב-30 - 1,582.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) .
 • מינימום התגמול הוא 68% מהסכום הבסיסי, לחודש - 6,455 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) וליום - 215.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)
 • מינימום ההענקה ליום לנער עובד יהיה 25%  מהשכר הממוצע במשק  מחולק ב-30.  הסכום הוא: 98.93 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).   

נכויים מהתגמול

מהתגמול מנוכים דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, מס הכנסה, תשלומים לקופת תגמולים וקרנות פנסיה, הפרשים לעובד עצמאי, לפי הפירוט הבא.

תגמול עבור שירות חצי יומי ושירות מעבר לשעות העבודה

 • התגמול שמשולם עבור שירות חצי יומי הוא מחצית מהתגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל. משך השירות לא יעלה על 6 שעות, לרבות הנסיעות למקום השירות וחזרה. התגמול משולם על-פי אישור מיוחד מהצבא.
 • עובד המשרת במילואים יום עבודה רגיל, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו, ישולמו לו הן שכר עבודה רגיל והן תגמול מילואים.