קצבה ליתומים


קצבה ליתום משולמת לילדים בנסיבות מיוחדות (יתום שהורהו אינו זכאי לקצבת שאירים, יתום משני הורים).


קצבה ליתום שהורהו אינו זכאי לקצבת שאירים
סכום הקצבה לילד יחיד -  968 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
סכום הקצבה כשיש יותר מילד אחד - 731 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

קצבה ליתום משני הורים
ילד שהתייתם מאביו ומאמו, יהיה זכאי לקצבת שאירים מכוח כל הורה בנפרד (אם קיימת זכאות לקצבה משני ההורים). 
סכום הקצבה לכל ילד - 1,936 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

תוספת ותק
לתוספת ותק זכאים יתומים של מי שהיה מבוטח לפני פטירתו שנה אחת ויותר.
שיעור התוספת: עבור כל שנה -2% מהקצבה.
שיעור התוספת המרבי - 50%.  

גמלה מיוחדת (שאירים)
משולמת ליתומים של תושב ישראל, שלא היה מבוטח (כיוון שהיה בן 60 - 62 ומעלה ביום עלייתו).
סכומי הגמלה המיוחדת שווים לסכומי קצבת שאירים, ללא תוספת ותק.