הטבות כספיות לנפגעי עבודה


לפי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות ניתנת לך האפשרות לקבל מקדמה או להמיר את הקצבה במענק חד פעמי (היוון קצבה) חלקי או מלא.

מקדמה על חשבון קצבת הנכות מעבודה

אם נקבעה לך דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% ויותר, תוכל לקבל, בתנאים מסוימים, מקדמה על חשבון קצבת הנכות מעבודה המשולמת לך. המקדמה נועדה לסייע לך לביצועה של תוכנית שיקום או לצורך הכשרה מקצועית, לשיקום כלכלי, לסיוע בפתרון בעיות דיור או ניידות הנובעות מנכותך.

הזכאות למקדמה ושיעורה יהיו על פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

 

בקשה למקדמה תוכל להגיש למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריך על גבי טופס תביעה למקדמת שיקום.

 

היוון קצבת הנכות מעבודה

אם נקבעה לך דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% ויותר, ויש לך הכנסה חודשית קבועה המספיקה לפרנסתך, או שאתה זקוק לדמי ההיוון כדי להשיג מקור פרנסה - רשאי הביטוח הלאומי, על פי בקשתך, לשלם לך מענק חד-פעמי במקום סכומי הקצבאות המגיעים לך, כולן או חלקן (היוון). 


באפשרותך לבקש:

היוון חלקי של עד 25% מסכומי הקצבאות העתידות להיות משולמות לך עד שתגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק

ו/או

היוון מלא או חלקי של סכומי הקצבאות העתידות להיות משולמות לך לתקופה של עד 5 שנים.
בתום התקופה המבוקשת, תחודש הקצבה במלואה.

 

בדיקת זכאות להיוון

לשם ביצוע ההיוון עליך להגיש לפקיד השיקום בסניף תוכנית מפורטת על השימוש שלך בכספי המענק, ולצרף אישורים על הכנסתך ומסמכים המאשרים את פרטי התוכנית (תלושי משכורת, העתקי חוזים, הסכמים, תוכניות בנייה, הצעות מחיר, תעודות רפואיות וכו').

במידת הצורך פקיד השיקום יבדוק את בקשתך להיוון בעזרת מומחים (כגון כלכלן או רופא), ויביא את המידע לפני ועדת שיקום. הוועדה היא שתמליץ לאשר או לדחות את בקשתך להיוון.

 

בקשה להיוון קצבה תוכל להגיש במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריך, על גבי טופס תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה - היוון