תביעה לתשלום הפרשים בדמי אימוץ


עובד שכיר שקיבל דמי אימוץ מהביטוח הלאומי, יכול להיות זכאי לתשלום הפרשים לדמי האימוץ שקיבל, במקרים האלה:

  • אם לאחר קבלת דמי האימוץ מהביטוח הלאומי, המעסיק שילם לך תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס) ב-11 החודשים מיום הזכאות הראשון לקצבה, המתייחס לתקופה שלפיה חושבה הקצבה. ההורה המאמץ יהיה זכאי לתוספת אם סכום התשלום הנוסף גבוה מרבע משכר המינימום - 1,325 ש"ח (החל ב- 01.04.2018) .
  • המעסיק שילם לך הפרשי שכר, עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי. 

הגשת תביעה לתשלום ההפרשים

כדי שתוכלו לקבל את ההפרשים המגיעים לכם, עליכם לשלוח תביעה לתשלום הפרשים ולצרף פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו.

את המסמכים אפשר למלא ולשלוח באמצעות אתר האינטרנט, או להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים,

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים, מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.