תקופת הזכאות לדמי אימוץ


תקופת זכאות של אחד מבני הזוג לדמי אימוץ נקבעת בהתאם לתקופת האכשרה שצבר (חודשים שבהם עבד ושילם דמי ביטוח לאומי):
 • לדמי אימוץ מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות) – זכאי מי ששילם דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.
 • לדמי אימוץ חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות) – זכאי מי ששילם דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.

מתי אפשר להתחיל לקבל דמי אימוץ?

הזכאות תחל ביום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ. לא ניתן לדחות תקופה זו למועד מאוחר יותר.

הארכת תקופת הזכאות

עקב אימוץ של מספר ילדים

אם אימצתם יותר מילד אחד באותו יום, תוארך תקופת זכאותכם לדמי אימוץ:
 • אם אתם זכאים לדמי אימוץ מרביים – תקבלו דמי אימוץ במשך 3 שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף שאימצתם. כלומר אם אימצתם שני ילדים תהיו זכאים לדמי אימוץ עבור 18 שבועות.
 • אם אתם זכאים לדמי אימוץ חלקיים – תקבלו דמי אימוץ במשך שבועיים נוספים עבור כל ילד נוסף שאימצתם. כלומר אם אימצתם תאומים תהיו זכאים לדמי אימוץ עבור 10 שבועות.

עקב אשפוז של ההורה המאמץ

אם ההורה המאמץ שמקבל את הקצבה מאושפז למשך 15 ימים לפחות (גם אם הם לא רצופים), בזמן תקופת הזכאות לדמי אימוץ – הוא זכאי להאריך את תקופת הזכאות, ולקבל דמי אימוץ נוספים עבור תקופת ההארכה:
 • אם ההורה המאמץ זכאי לדמי אימוץ מרביים – תוכלו להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-4 שבועות נוספים.
 • אם ההורה המאמץ זכאי לדמי אימוץ חלקיים – תוכלו להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר משבועיים נוספים.

עקב אשפוז של הילד

אם הילד שאומץ מאושפז למשך 15 יום לפחות (גם אם הם לא רצופים) בזמן תקופת הזכאות לדמי האימוץ – ההורה המאמץ זכאי להאריך את תקופת הזכאות ולקבל דמי אימוץ נוספים עבור תקופת ההארכה:
 • אם ההורה המאמץ זכאי לדמי אימוץ מרביים – באפשרותו להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-20 שבועות נוספים.
 • אם ההורה המאמץ זכאי לדמי אימוץ חלקיים – באפשרותו להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-12 שבועות נוספים.

לתשומת לבכם, אם ההורה המאמץ וגם הילד היו מאושפזים לתקופה קצרה מ-15 יום בזמן הזכאות לדמי האימוץ, ותקופות האשפוז לא היו חופפות, ניתן לצרף ולהשלים את תקופות האשפוז, כך שההורה המאמץ יהיה זכאי להארכת תקופת הזכאות.

פיצול תקופת הזכאות בעקבות אשפוז

אם הילד מאושפז למשך 15 יום לפחות בזמן תקופת הזכאות לדמי אימוץ (15 שבועות או 8 שבועות), ההורה יכול לפצל את תקופת הזכאות באופן הבא:
 1. לאחר 3 שבועות לפחות מיום למחרת האימוץ, הוא יכול לשוב לעבודה.
 2. לאחר שהילד ייצא מבית החולים, אפשר להמשיך את יתרת התקופה.

הגשת בקשה להארכה או לפיצול של תקופת הזכאות

כדי להאריך או לפצל את תקופת הזכאות יש להגיש תביעה להארכה או פיצול תקופת האימוץ מוקדם ככל האפשר.
לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • אישור מבית החולים הכולל את תקופת האשפוז.
 • עובד שכיר - צריך לצרף אישור מהמעסיק על ההארכה או הפיצול של תקופת האימוץ.