כמה זמן תוכל לקבל דמי לידה לאב


​אב שעונה על תנאי הזכאות יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות, או לצאת לתקופת לידה והורות ביחד עם בת זוגו - על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג. תקופת הלידה וההורות לשני בני הזוג לא תעלה על 15 שבועות.

באפשרותך לצאת לתקופת הלידה והורות באופן הבא:

לצאת ביחד עם בת הזוג

אתה יכול להיות ביחד עם בת זוגך במהלך תקופת הלידה וההורות למשך 7 ימים, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג. 
לדוגמה: יולדת שזכאית לתקופת לידה והורות של 15 שבועות - אם תהיה ביחד איתה למשך שבוע, היולדת תקבל תשלום עבור 14 שבועות ואתה עבור שבוע.

אם נולד לכם יותר מילד אחד (לידה רב-עוברית), אתה יכול להיות ביחד עם בת זוגך במהלך תקופת הלידה וההורות לתקופה של עד 3 שבועות, על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג.
 

תקופת הלידה וההורות של שני ההורים יחד, צריכה להיות בתוך 14 השבועות שנותרו לזכאות בת הזוג.

שים לב, ימים אלה יהיו על חשבון השבוע האחרון של תקופת הלידה וההורות של בת הזוג.

להחליף את בת הזוג

אתה יכול להחליף את בת זוגך בתקופת הלידה וההורות, רק לאחר שחלפו 6 שבועות מיום הלידה, ותקופת ההחלפה שלך צריכה להיות למשך 7 ימים רצופים לפחות.
לדוגמה: בת זוגך יוצאת לחופשה ב-6 השבועות הראשונים ואתה יוצא לחופשה ב- 9 השבועות הנותרים. באפשרותך גם לפצל את החופשה: 8 שבועות לבד, ושבוע אחד יחד עם בת הזוג.

חשוב לדעת,

החלפה על ידי בן הזוג תהיה ליתרת חופשת הלידה, ובני הזוג לא יוכלו להתחלף שוב.

לידיעתך,
אם היולדת אינה מסוגלת לטפל בילד בגלל בריאותה (לפי הוראת הרופא) - תוכל להחליף אותה בכל שלב של תקופת הלידה והורות, אך בכל מקרה התקופה שבה תחליף אותה צריכה להיות 7 ימים רצופים לפחות.