אופן הגשת תביעה


כדי לקבל דמי תקופת לידה והורות יש למלא טופס תביעה לתשלום גמלת הורים למאמצת/מאמץ, הורה במשפחת אומנה או אב ביולוגי שאין עמו בת זוג. אל התביעה יש לצרף אישור ממשרד הרווחה על קבלת הילד לאומנה. את הטופס יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, בדואר או בפקס או בתיבת השירות מחוץ לסניף.

עובדים שכירים יבקשו מהמעסיק שלהם לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי העבודה ועל השכר ב-10 החודשים שקדמו להפסקת העבודה. אם יש כמה מעסיקים, יש לצרף טופס מכל אחד מהם.

אם בששת החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, לא קיבלת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שאינן תלויות בך), עליך לצרף לתביעה גם מכתב עם הפירוט באיזו תקופה לא קיבלת שכר מלא ומה הסיבה לכך. כמו כן עליך לצרף אישורים מתאימים מהרופא או מהמעסיק.

לעובדת עצמאית - על פי תיקון בחוק, דמי הלידה של עובדת עצמאית שהיום הקובע שלה חל מ-27.4.2016 ואילך, יחושבו באופן הבא:

בשלב הראשון ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות, בשלב השני עם קבלת השומה, יחושבו דמי הלידה בשנית, על בסיס השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - הגבוהה מביניהן.

ביצוע התיקון יחל רק בשנת 2017 עם קבלת השומות לשנת 2016.