תושב חוזר ממדינת אמנה


תושב ישראל שעזב את הארץ והתגורר במדינת אמנה, וחזר לארץ כדי להתגורר בה, יהיה זכאי לקצבת זקנה בהתאם לתנאי הזכאות הקבועים בחוק, ככול תושב ישראל, וכן  בהתאם לכללים האלה:

  • אם בהיותך במדינת האמנה קיבלת קצבת זקנה מלאה – תמשיך לקבל את הקצבה בארץ.
  • אם בהיותך במדינת האמנה קיבלת קצבת זקנה חלקית, מכיוון שלא צברת את מלוא תקופת האכשרה (ביטוח) – כשתחזור לארץ תמשיך לקבל את קצבת הזקנה החלקית, או לחילופין תיבדק זכאותך לגמלת זקנה מיוחדת.
    כשתצבור את מלוא תקופת האכשרה (אתה צובר תקופת אכשרה מהיום שהוכרת כתושב/ת ישראל), אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
  • אם בהיותך במדינת האמנה לא קיבלת קצבת זקנה, מכיוון שעדיין לא הגעת לגיל הפרישה – כשתחזור לארץ ותגיע לגיל הפרישה ואם עדיין לא צברת את מלוא תקופת האכשרה, תיבדק זכאותך לקצבת זקנה חלקית בהתאם לכללים הקבועים באמנה של המדינה שבה התגוררת, או לחילופין תיבדק זכותך לגמלת זקנה מיוחדת.

    כשתצבור את מלוא תקופת האכשרה (אתה צובר תקופת אכשרה מהיום שהוכרת כתושב/ת ישראל), אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

תוספת עבור בן או בת זוג

תושבי ישראל המתגוררים במדינה שיש עמה אמנה, זכאים לקבל תוספת בעד בני הזוג, גם אם הם  אינם תושב/ת ישראל, ובלבד שהם עונים על הגדרת בת זוג/בן זוג לפי חוק ביטוח זקנה.

תושבים החוזרים לארץ, יהיו זכאים לתוספת בעד בת/בן הזוג, רק אם היא/הוא הוכר/ה כתושב/ת ישראל, ועונה על הגדרת בת זוג/בן זוג  לפי חוק ביטוח זקנה.