רכב שנרכש עם הלוואה עומדת


אם אירעה תאונה שהביאה לנזק כללי של הרכב או שהרכב נגנב, יש להודיע על כך למחלקת ניידות בסניף.

תאונה/גניבה לפני שחלף מועד ההחלפה של הרכב

אם הרכב הושבת עקב תאונה או שהרכב נגנב לפני שחלף מועד ההחלפה של הרכב, תאושר הלוואה חדשה רק אם חברת הביטוח שהרכב היה מבוטח בה, הכירה בנזק הכללי שנגרם עקב התאונה או הכירה בגניבת הרכב.

במקרים אלה, יש לשלוח למחלקת ניידות בסניף  אישור מחברת הביטוח. אם מדובר ברכב שמותקנים בו אבזרים, יש להמציא אישור בנפרד על אובדן האבזרים מחברת הביטוח.

במקרים בהם תאושר הלוואה עומדת חדשה, יש להחזיר את ההלוואה העומדת על הרכב הקודם. חישוב מדויק יעשה בסניף.

תאונה/גניבה לאחר שחלף מועד ההחלפה של הרכב

אם הרכב ניזוק נזק כללי או נגנב לאחר שחלף מועד ההחלפה של הרכב, ניתן לקבל הלוואה עומדת חדשה.
הלוואה העומדת החדשה אינה תלויה בהמצאת אישור מחברת הביטוח, אך כדאי לשלוח את האישור למחלקת ניידות בסניף.